استقبال سوسن شریعتی دختر دکتر علی شریعتی از پیامکها درباره پدرش

خانم سوسن شریعتی : شریعتی چه اسطوره باشد و این پیامک‌ها به قصد شکستش ارسال می‌شود، چه دست‌های پنهان دست‌اندرکار توطئه‌ای به قصد تخریب آدم محبوب و معتبری باشند، هر دو مبارک است.

در شق اول باید خوشحال بود که بار دیگر شریعتی بهانه‌ای شده است برای برداشتن گامی به سوی گسترش فرهنگ تساهل و بردباری. در شق دوم معلوم می‌شود که شریعتی تهدیدی است جدی و باید بدلش ساخت به موضوع خنده. شریعتی در این میان، اگر اسطوره نباشد که خب با این طنزها نمی‌شکند و اگر هم اسطوره باشد که با این توطئه‌ها اسطوره را نمی‌شود، سرنگون کرد. بگذارید حالشان را بکنند: نسل جوان باشد یا دست‌های پنهان.

رنج بزرگ یک انسان،این است که عظمت او،و شخصیت او در قالب فکرهای کوتاه،در برابر نگاه های پست و پلید و احساس او در روح های بسیارآلوده و اندک وتنگ قرار گیرد
چنین روحی در چنان حالی همیشه هراسناک است که این نگاه ها،این فهم ها،و این روح ها راببینند،بفهمند و بشناسند.معلم شهید دکتر علی شریعتی

سارا شریعتی دختر دکتر علی شریعتی

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت

ولی بسیار مشتاقم

که از خاک گلویم، سوتکی سازد،

گلویم سوتکی باشد،

به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یکریز و پی در پی

دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد

بدین سان بشکند در من،

سکوت مرگبارم را

احسان شریعتی فرزند دکتر علی شریعتی

محمد تقی شریعتی پدر بزرگوار دکتر علی شریعتی

ارامگاه دکتر شریعتی در دمشق-سوریه:

/ 0 نظر / 11 بازدید