دکتر علی شریعتی و کتاب انسان بی خود

رنج جانکاهی ست گنج بودن و مجهول ماندن !؟ گنج بودن و در ویرانه ها فراموش

 ماندن !؟ رنج بزرگی ست علم بودن و عالم نداشتن !؟ علم بودن و عالم نیافتن !

 زیبا بودن و نادیده ماندن ! فریاد بودن و ناشنیده ماندن ! نور بودن و روشن نکردن !

 آتش بودن و گرم نساختن ! عشق بودن و دلی نیافتن ! روح بودن و کالبدی نبودن

 ! چشمه بودن و تشنه ای ندیدن ! پیام بودن و پیامبر بودن و کسی نداشتن !

 مثنوی بودن و خواننده ای ندیدن ! چنگ بودن و پنجه نوازنده ای نبودن ...

چه بگویم ؟
 
خدا بودن و انسان نداشتن !!!
 
دکتر علی شریعتی / کتاب انسان بی خود / صفحه 405
/ 0 نظر / 11 بازدید