انسان ها در نقش بازیگر

مرد هر روز دیر سر کار حاضر می‌شد، وقتی می‌گفتند : چرا دیرمی‌آیی؟ جواب می‌داد: یک ساعت بیشتر می‌خوابم تا انرژی زیادتری برای کارکردن داشته باشم، برای آن یک ساعت هم که پول نمی‌گیرم !  یک روز رئیس او را خواست و برای آخرین بار اخطار کردکه دیگر دیر سر کار نیاید... مرد هر وقت مطلبآماده برای تدریس نداشت به رئیس آموزشگاه زنگ می‌زد تا شاگردها آن روز برای کلاسنیایند و وقتشان تلف نشود . یک روز از پچپچ‌های همکارانش فهمید ممکن است برای ترم بعد دعوت به کار نشود . مرد هر زماننمی‌توانست کار مشتری را با دقت و کیفیت، در زمانی که آن ها می‌خواهند تحویل دهد،سفارش را قبول نمی کرد و عذر می خواست*یک روز فهمید مشتریانش بسیار کمتر شده اند . . .*
مرد نشسته بود . دستیبه موهای بلند و کم پشتش می‌کشید.  به فکر فرو رفت، باید کاریمی کرد . باید خودش را اصلاح می‌کرد ! ناگهان فکری به ذهنش رسید . او میتوانست بازیگر باشد از فردا صبح ، مرد هر روز به موقع سرکارش حاضر میشد، کلاس هایش را مرتب تشکیل می‌داد، و همه‌ی سفارشات مشتریانش را قبولمی‌کرد!  او هر روز دو ساعت سر کار چرت می‌زد! وقتی برای تدریسآماده نبود در کلاس راه می‌رفت، دست هایش را به هم می‌مالید و با اعتماد به نفسبالا می‌گفت: خوب بچه‌ها درس جلسه‌ی قبل را مرور می‌کنیم !!!*
سفارش‌هایمشتریانش را قبول می‌کرد اما زمان تحویل بهانه‌های مختلفی می‌آورد تا کار رادیرتر تحویل دهد: تا حالا چند بار مادرش مرده ، دو سه بار پدرش را به خاک سپرده  وده‌ها بار به خواستگاری رفته بود . . .
حالا رئیس او خوشحال است که او را آدم کرده ،مدیر آموزشگاه راضی است که استادکلاسش منظم شده و مشتریانش مثل روزهای اول زیاد شدهاند!!! اما او دیگر با خودش «صادق » نیست او الان یک بازیگر است . همانند بقیهمردم!!!*

/ 0 نظر / 8 بازدید