شعر سبزواری/ اینجه سبزوارس

شعر سبزواری/ اینجه سبزوارس

عمو جان کوج مری ور کله پایی                بیا ور اینجه اینجه سبزوارس
د بقچه ی ما قدم بگذر رفق جان                که شروا و مستوه و بلغور د بارس

شلی آوجیج قریت جوش هرچه خواستی      برات حاضر مونوم وقت نهارس
اگر میلت کشی چن شو دخاو را                 خنه ی خادته بفرما چای تیارس
خنه ی ما سبزواریها چه خوبه                   بری مهمون خصوصا لاله زارس
بیا تا یک کمه خادهم بگردم                       ببینم کی خره کی خر سوارس
بفهمم خلق و خوی مردمش ر                     ببینم وضع شهر از چه قرارس
ببینم ای کلو شهر مقدس                          چه جورس که مگن او کج مدارس
هواش خوب و لطیف و دلپسنده           آوش خوش طعم و پاک و خوش گوارس
نسیمش روح بخش و ذوق پرور                        گلش گل دامنش پر گلغدارس
د نِزدیک کویر و همسیی کا ل                    سرش از سنگ و پاشم پر زخارس
عوض بلبل دری شاخِ درِختا                   چغوک جیک جیک منه، ‌فَصلِ بهارس
زنِ خوب و نجیبم واز دِ اینجِس                     که مقبیل و قشنگ و خانه دارس
بری شیهو بِچش هر دم می‌میره                  اگر هیچِش نَتی واز سازگارس
اِگر دِقّت کنی یک سبزواری                           دِ قنداقم بشه واز هوشیارس
دِلش با علم و دانش‌پخته رفته                       بزرگش، ‌اِز بزرگای روزگارس
هموچیز که مونده اِز قدیما                          منار کهنه مونده ی پامنارس
ولی از وقت که لَت مخره هر دم                   دِ دلها جا دره، حال خوب بکارس
نوشتم مدح و ذم شهر خادمِ                      که از شعرای قرص و شاهکارس
یک تا حال چینی شعرِ نگُفته                   بجز «مُجمُع » که خیله ریشه دارس
شاعر: مرحوم شادروان حاج محمد تقی مجمع الصنایع
/ 0 نظر / 66 بازدید