رضا حارث آبادی  09122042389  -09193060873
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ رضا حارث آبادی 09122042389 -09193060873
آرشیو وبلاگ
      ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی Abolfazlbeyhaghi (غرض من آن است که تاریخ پایه ای بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند.)
شاعرانگی های بیهقی نویسنده: رضا حارث آبادی 09122042389 -09193060873 - ۱۳٩٥/۳/۱۸

تاریخ هم چون رودخانه ای است که در بستر ذهنی مولف خود جریان می یابد و نقش و رنگ می گیرد و بازآفریده می شود . فراموش نباید کرد که در این آفرینش اگر چتر واقعیت بر عرصه ی تولید اثر گشوده شده باشد ، محصول نهایی می تواند ضمن تعریف رسالت تاریخی خود که بازآفرینی صادقانه ی کنش هایی است که اتفاق افتاده اند ، به عنوان آیینه ی تاثیرپذیری آیندگان از گذشته معرفی شود . به گواه خود تاریخ و تاریخ نگاره هایی که بر جای مانده اند زیباترین نقش و رنگ هایی که در جریان این رودخانه نمود پیدا کرده اند در بستر ذهنی مولفینی رخ داده است که به مدد توانمندی های ذهنی و گوهره ی خلاق خود توانسته اند اثری منطبق با واقعیت های دنیای محسوس که از آمیزه های هنری سود می برد بیافرینند . مولفین تاریخ تا آن جا که بنا بر خواست وخیراندیشی و نه بر اساس امر و الزام و وظیفه ، در ثبت اوضاع و احوال روزگاری ، قلم به دست گرفته اند توانسته اند واقعیت عصر خود و ماقبل خود را به کمک ابزار دهنی هم چون کتیبه هایی استوار و خاطره انگیز ، حیات ببخشند . به هر نوع هر اثری پیش از تولید ، از صافی ذهن مولف خود می گذرد و بی شک این ذهنیت به عنوان عاملی اثربخش در اعتبار آن آفرینش واقع خواهد شد . از این میان می توان نتیجه گرفت که بازآفرینی تاریخ و تحقق ماندگاری آن توسط نویسندگانی رقم خورده است که علاوه بر برخورداری از تجربه مستقیم و ملموس رخ دادها  و یا با واسطه ی آن ها ، از ظرفیت هایی هم چون آشنایی با دیگر علوم ، تسلط بر زبان متداول عصر خود و پتانسیل های ذاتی آن و برخورداری از استعداد هنری سود برده اند .  در تاریخ ادبیات فارسی و در گستره ی نثر کهن ، تالیفات تاریخی از موقعیتی ویژه برخوردارند . هر چند درون مایه ی این کتب ، روایت تاریخ ایران در دوران مختلف بوده است اما در بطن این روایت می توان به آداب  و رسوم و خلق و خوی ایرانیان ، توجه به مفاخر و توانایی های خود نیز دست یافت . در حقیقت بخش مهمی از گنجینه ی ادبیات فارسی را که اتفاقاً بسیار کم تعداد هستند را همین کتب تاریخی شامل می شود که از مهمترین آن ها می توان به کتب تاریخ بلعمی ، تاریخ سیستان ، تاریخ طبری و تاریخ بیهقی اشاره نمود . از این میان تاریخ بیهقی به جهت آمیزش با شگردهای بلاغی و خلاقیت های هنری در ارتفاعی بیشتر از دیگر تالیفات تاریخی قرار دارد و به عنوان برترین نموه ی نثر مرسل  در ادبیات فارسی از او نام می برند . ابوالفضل بیهقی مولف ارجمند این کتاب با درک درست زمان تاریخ تالیفی خود در جایگاه یکی از بلندمرتبگان دربار محمود غزنوی – دبیر و نویسنده دیوان رسالات دربار غزنوی – به خلق دورانی از تاریخ ایران همت می گمارد که سرشار از پریشان روزگاری و فریبکاری درباریان و وابستگان است . بخش عمده ای از موفقیت و ارزش کار بیهقی ، مرهون شغل او در دستگاه حکومتی بوده است که از جمله مشاغل خطیر و با پیش نیاز معرفتی دیگر علوم از آن نام برده می شود .

شغل دبیری در روزگار بیهقی از جمله پیشه های ارجمندی بود که به قول فردوسی مردِ افکنده از او به مقام بلند می رسید و گنج بی اندازه می یافت . فردوسی ارزش ها و شرایط دبیری را چنین باز می نماید :      

دبیری بیاموز فرزند را

چو هستی بود خویش و پیوند را

دبیری رساند جوان را به تخت

شود ناسزا زو سزاوار تخت

دبیری است از پیشه ها ارجمند

 وزو مردِ افکنده گردد بلند

چو با آلت و رای باشد دبیر

 نشیند بر پادشاه ناگزیر 

تن خویش را گر بدارد به رنج

 بیابد بی اندازه از شاه گنج

 بلاغت چو با خط فرازآیدش

 به اندیشه معنی فراز آیدش

 ز لفظ آن گزیند که کوتاه تر

 به خط آن نماید که دلخواه تر

 خردمند باید که باشد دبیر 

همان بردبار و سخن یادگیر

با توجه به بیان فردوسی و شرایطی که او برای دبیری برمی شمارد ، بی شک کسی بدون شایستگی و دارا بودن امتیازات خاص این هنر بدان مقام رفیع نمی رسید لذا دبیری شاید از مشاغل معدودی باشد که بدون داشتن صلاحیت و لیاقت های علمی دست یافتن بدان میسر نبود چه رسد به این که کسی به مقام والای رذیاست دیوان انشا برسد و کتابی در آداب و رسم نگارش و کتابت بنویسد (1)

در تاریخ بیهقی با نویسنده ای روبرو هستیم که ضمن اشتغال در دیوان رسالت دستگاه غزنوی که امور مهمی چون انشای نامه های حکومتی و تحریر اتفاقات را برعهده داشته است و عموم تاریخ خود را یا به مدد حضور خود در چنان جایگاهی به چشم دیده است و یا به واسطه ی معتمدی و کتاب معتبری به رشته ی تالیف درآورده است که همه ی این موارد از امتیازات منحصر به فرد این تاریخ می باشد که به این مهم نیز می توان مطالعه و تحقیق بیهقی در اخبار و کتب عصر خود را اضافه نمود :

در اخبار ملوک عجم خواندم ترجمه ابن مقفع که بزرگتر و فاضل تر پادشاهان ایشان عادت داشتند ... (ص159)

من که بوالفضلم کتاب بسیار فرونگریسته ام خاصه اخبار و از آن التقاط ها کرده ....(ص 241) 

 این نویسنده با بهره گیری از توانمندی های مورد اشاره و نیز استعداد بلاغی خود ، واقعیت های تاریخ خود را از آیینه ذهن خویش می گذراند و به تاریخ خود ارزش هنری خاصی می بخشد .

می دانیم که خیال شاعرانه ، محصور در وزن و مفهوم شعر منظوم نیست . بسیاری از تصرفات ذهنی مردم عادی یا نویسندگان در محور همین خیال های شاعرانه جریان دارد . وقتی در تذکره الاولیای عطار می خوانیم : به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده بود چنانک پای مرد در گلزار فرو شود پای من به عشق فرو می شد . این تصرف ذهنی گوینده در ادای معنی که عشق را که مفهومی است مجرد و از حالات درونی انسان و گوشه ای از حیات روانی بشر ، با گوشه ای از طبیعت که باران است پیوند داده و حاصل این ارتباط یعنی کشف این لحظه و نمایش بیداری خود نسبت به آن مفهوم شعری است که در قالب نثر بیان شده است یعنی عنصر اصلی شعر و بیان شاعرانه در آن هست (1)  

با تورق تاریخ بیهقی می توان نمونه های بسیاری را برشمرد که تجربیات مولف با بهره مندی از ذهن شاعرانه ی خود و استعانت از آن ، تاریخی تاریک را هم چون تابلویی زنده و روشن به کتابی ارزشمند تبدیل نمود تا آن جا که در این کتاب می توان به قطعاتی برخورد که ‌» از حیث بلاغت سند لیاقت زبان فارسی محسوب می شود »(2)

نثر تاریخ بیهقی که در ادامه نثر دوره سامانیان می باشد با حفظ مختصاتی از قبیل سادگی مبتنی بر فخامت و همنشینی نثر با شعر ، آیات ، امثال و استفاده از برخی ظرفیت های زبان عربی توانسته است به عنوان یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی خود را تثبیت نماید .

بیهقی در نثر نوشتاری خود با اصرار در کاربرد واژگان فارسی تا حد امکان توانسته است ضمن حفظ بسیاری از این واژگان ، از زیباترین و صیقلی ترین آن ها که در آهنگین نمودن نثر تاریخش موثر واقع شود استفاده نماید . گویی بیهقی در این شرایط به شاعری می ماند که با وسواس خاطر و با رعایت اصل همنشینی واژگان به شرط سود رسانی به هم و در نتیجه به متن و با توجه به بارآوایی و معنایی واژگان ، سعی در انتقال ذهنیت با تمام ظرفیت زبانی خود دارد .

واژه گزینی بیهقی قدرت تخیل او بر زبان و توانایی تخیل او را به عرصه ی ظهور  می رساند . واژه گزینی معمولاً بر پایه دو معیار صورت می پذیرد:

1.تناسب با مضمون ، فضا و نظایر آن

2. تنوع به منظور حفظ و تقویت انگیزه و علاقه در مخاطب

در واژه گزینی بیشتر تاکید مولف از یک سو بر ایجاد تناسب لازم با محتوی اثر و فرم و فضای آن می باشد و از دیگر سو در راستای علاقمندی مخاطب که متاثر از تنوع واژگانی می باشد صورت می گیرد . از این روست که می توانیم یکی از عناصر لیاقتمندی شاعران نام دار را در دارا بودن همین کلید دانست . بیهقی در متن تاریخی خود توانسته است به مدد همین کلید ، ضمن ایجاد تناسب لازم در همراه نمودن پر اشتیاق خواننده ی خود موفق عمل نماید :

و لکن خوردنی بود با تکلف و نقل هر قدح بادی سرد که شراب و نشاط با فراغت دل رود و آن چه گفته اند غمناکان را شراب باید خورد تا تفت غم بنشاند بزرگ غلطی است ...(ص39)

جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت آدمی مرگ است (285)

خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار (ص275)

و اگر دید و چشید (ص276)

خوشک خوشک می میخورد و نرمک نرمک سماعی و زخمه یی و گفتاری می شنید (ص644)

پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده  (ص289)

و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور (ص292)

دکتر خلیل خطیب رهبر با اشاره به شیوه ی سهل و ممتنع بیهقی هنرنمایی او را در به گزینی واژه ها و کاربرد واژگان شیوا را با ذکر نمونه هایی عنوان نموده است :

آرام گونه  ، بالاگونه ، بی اندام ، تن آسان ، جگرآور ، خرده مردم ، خلق گونه ، ریشاریش ، گردن آورتر ، خوابک ، ترگونه ، درازآهنگ ، چمن باغ ، دادگان ، دست گرای ، شهربند ، طلیعه گاه ، شبگیران ، مرغ دل ، گرگ آشتی ، ناچاره ، نیست همتا ، نیک اسبه ، سخت سری ، درنارسیده ، زهر خنده ، زیرک ساز ، فراروی تر ، کفشگر ، مراد گونه ، ناشیرین و ...(1)

هر چند بیهقی با تاثر از نثر دوره ماقبل خود سعی در موجز نویسی دارد اما با نگاهی به ساختار شعر وتوجه به موضوع اقتصاد کلمه در آن بهتر می توان به ارزش کار بیهقی دست پیدا کرد . در عرصه شعر ، فشرده نمودن محتوا و فضای آفرینش شعر با استفاده از مناسب ترین واژگان که ضمن هماهنگی با زبان غالب اثر و اثربخشی لازم ، امکان انتقال تراوشات ذهتی مولف را به نحوی غنی شده فراهم آورد از شایستگی های یک اثر محسوب می گردد.

یکی از وظایف شاعر غنی کردن زبان از طریق نوشتار است .او می تواند با دادن معانی و مفاهیم تازه و حتا کاربردهای نوظهور به گسترش و عمق واژگانی و ترکیبات آن یاری برساند. (1) .

با بررسی آثار شاعران برجسته می توان نمونه های موفقی از این خصیصه را مثال آورد :

*آخرین برگ سفرنامه ی باران این است

که زمین چرکین است ( شفیعی کدکنی )

*سلاخی می گریست

به قناری کوچکی دل باخته بود (احمد شاملو )

*در کوچه باد می آید

این ابتدای ویرانی است (فروغ فرخزاد )

*هست شب یک شب دم کرده و خاک

رنگ رخ باخته است (نیما یوشیج )

*نام تمام مردگان یحیی است (م. سپانلو )

در تاریخ بیهقی رفتار واژگانی مولف و چیرگی او بر ظرفیت های زبان چنان انتظامی را در پاره هایی از متن ایجاد نموده است که ناخواسته از امتیازات خاص شعر سود می برد . کاربرد غنایی واژگان و ترکیبات این متن در زمینه ی خشک روایت های تاریخی به تجسم بخشیدن و اقناع مخاطب کمک بسیاری می نماید و شاید از همین روست که می توان در خواندن این تالیف تاریخی نیز دچار نوعی حس رضایمتندی هنری شد و با اشتیاق فراز و فرودهای این بخش از تاریخ آشفته ی ایران زمین را پیگیر بود . بدیهی است که کیفیت این اشتیاق بی ملاحظه ی افسون پنهان مانده ی شعر در رگارگ متن این کتاب نه چندان بود که اکنون از آن می توان استحصال نمود .

در این حال است که غلبه ی وسوسه های زبانی ما را در همراهی با تاریخی که واقعیات محض را چنان که بوده اند روایت نموده است یاری می نماید .

نثری مستقل که به تعبیر ملک‌الشعرای بهار، از قید ترجمه بیرون آمده و قدری نمک شعر بر آن پاشیده شده است (1)  

قلم را لختی بر وی بگریانم (ص909)

و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امیر حسنک یک قطره آب بود از رودی (ص277)

برخواند و لختی تاریکی در وی پدید آمد (ص9)

این بنده را این سعادت بسنده است که در خشنودی خداوند گشته است

فرمان داد تا آن بنده گنهکار که عفو خداوند او را زنده گردانید (ص26)

خداوند کریم است و شرمگین و چون ببیند شاید که نپسندد که تو در آن درجه خمول باشی و به روزگار این کار راست شود . (ص27)

فروغ فرخزاد در مقدمه ی یکی از گزینه های آثارش می گوید : »برای من کلمات خیلی مهم هستند، هر کلمه ای روحیه ی خاص خودش را دارد ‌‌‌‌». با تعمق در این جمله فروغ و تعمیم آن به نثر تاریخ بیهقی متوجه خواهیم شد که توجه به روحیات واژگان نیز از جانب بیهقی رعایت شده است و در معماری متن خود به شکلی کاملاً محاسبه شده و اندیشمندانه آن را ارائه نموده است .

مهدی اخوان ثالث در بدعت ها و بدایع نیما در خصوص ضرورت توجه به واژه گزینی مثالی از شعر »کار شب پا» نیما می آورد که مناسب بحث ماست :

می دمد گاه به شاخ

گاه می کوبد برطبل ، به چوب

واندر آن تیرگی وحشتزا

نه صدایی است به جز این کز اوست

هول غالب همه چیزی مغلوب  

نیما می توانست به جای واژه «هول» بگوید بیم ، ترس ، رعب ، خوف اما او گفته است هول ، زیرا هول این جا بهتر و مناسب تر از همه ی کلمات هم وزن و یا نا هم وزنی است  که به جایش می توانست بیاید . زیر در هول خوف بیشتری است و هول مرطوب و شبناک و مه آلود و جنگلی است و اما خوف بیش تر بیابانی و گورستانی است و در تنگناها و سرپوشیده ها بیش تر است و ترس سرد است و حال آن که شب شب پای ما گرم و مرطوب است (2)   

با تعمق در آن چه که اشاره شد و تعمیم آن به نثر بیهقی متوجه خواهیم شد که توجه به روحیات واژگان نیز از جانب بیهقی رعایت شده است و در معماری متن خود به شکلی کاملاً محاسبه شده و اندیشمندانه آن را ارائه نموده است :

امیر ماصی به غزنین روزی نشاط شراب کرد .

شرط آن است که وقت گل ساتگینی خورند (ص519)

...که محال است روباهان را شیران چخیدن (ص277)

و مادرش زره بروی راست کرد و ... می گفت : دندان افشار با این فاسقان (ص294)

...گفت : گاه آن نیامد که این سوار را از این اسب فرود آورند (ص298)

در بسیاری از عبارات بیهقی و ... شما به حالتی از اجتماع کلمات برمی خورید که در منتهای ترکیب و انتظام قرار دارند به حدی که اگر کلمه ای پس وپیش شود و یا به کلمه ای مترادف خود تبدیل شود آن سلطه و انتظام بهم می خورد (1).

نثر بیهقی نثری توصیف گراست و این نثر توصیفی در کالید تاریخ بیهقی جریان دارد . در عمق هر صحنه ای از روایات این تاریخ به نویسنده ای برمی خوریم که با اشراف بر موقعیت مکانی و زمانی می تواند شرح جزییات و چگونگی هر پدیده ای را چنان که هست ارائه دهد . نثر تاریخ بیهقی با چنین امکانی اشیا را از انحصار واژه رهایی می بخشد و در سطر سطر تالیفش می توان پدیده شی وارگی را دریافت . رفتار روانی چنین متنی بی شک به مشارکت ذهنی و عینی مخاطب می انجامد که این مشارکت به مدد تجسم بخشی به پدیده ها به دست میآید . به عبارتی دیگر نتیجه ی مستقیم چنین توصیفاتی جان بخشیدن به صحنه های گوناگون با عبارات توصیفی کوتاه و جذاب می باشد . در حقیقت بیهقی در روایت تاریخ خود سعی در به نمایش کشیدن وقایع مورد نظر خود دارد و تلاش می کند ویژگی بصری متن خود را افزایش دهد .

جوزف کنراد در مقدمه داستان »زنگی ی کشتی نارسیسوس » می نویسد: کاری که من در پی آنم این است که با قدرت کلمات مکتوب ، وادارتان کنم که بشنوید که حس کنید یعنی پیش از همه وادارتان کنم که ببینید. (2)

در توصیف گرایی بیهقی می توان به شرح فضا و عوامل صحنه ی آن ، نمای نزدیک و دور شخصیت ها ی داستان ، چگونگی لباس ها ، رفتار روانی مردم ، اماکن ، جایگاه استقرار شخصیت های لشگری و درباری ، زمان اتفاق ، دکور صحنه و دیگر موارد برخورد این توصیفات چنان خاص و پویا ارائه می شوند که گویی وی با تولد هنری به نام سینما از قرن ها قبل آشنا بوده است این مهم چنان برخوردار از واقعیت است که شگردهایی سینمایی هم

چون نمای باز و بسته ، حرکت دوربین ، فلاش بک ها و تدوین صحنه ها را می توان در ارائه ی این متن تاریخی به وضوح مشاهده کرد. نمونه هایی از این قبیل :

حسنک پیدا آمد بی بند جبه یی داشت ، حبری رنگ با سیاه می زد ، خلق گونه و دراعه و ردایی سخت پاکیزه ، دستاری نشابوری مالیده و موزه ی میکاییلی در پای و موی سر مالیده زیر دستار کرده اندک مایه پیدا می بود (ص285)

در کوشک باغ عدنانی فرمود تا خانه ای برآوردند خواب قیلوله را و آن مزمل ها ساختند و خیشها آویختند چنان که آب از حوض روان شدی و به طلسم بر بام خانه شدی و در مزمل ها بگشتی و خیش ها را تر کردی (ص172)

و چون حسنک بیامد خواجه برپای خواست چون این مکرمت بکر همه اگر خواستند یا نه برخاستند ،بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمام و بر خویشتن می ژکید . خواجه احمد او را گفت : در همه کارها ناتمامی ، وی نیک از جای بشد.(ص284)

و این پل یامیان در آن روزگار بر این جمله نبود پلی بود قوی به ستون های قوی برداشته و پشت آن استوار پوشیده کوتاه گونه و بر پشت آن دو رسته دکان برابر یکدیگر (ص416)

نیما یوشیج که خود به عنوان یکی از معتقدان به روایت عینی و ذهنی شعر می باشد در بررسی این موضوع در کتاب دو نامه خود چنین آورده است که : نویسنده لازم است لوازم جلوه های مادی اندیشه ی خود را در زمان ومکان پیدا کرده و به آن ها رنگ وضوح و اثر بدهد .

نیما خود در پاره ای از شعرهایش با اتکا بر همین نظریه فضاهایی را خلق نموده است که از نمونه های بی نظیر توصیف عینی می توانند باشند . نمونه هایی که در آن می توان خطوط زنده ی فضا و موجودات همان فضا ، اصوات و پدیده های ممکن را مشاهده نمود:

مانده از شب های دورادور

بر مسیر خامش جنگل

سنگچینی از اجاقی خرد

واندرو خاکستر سردی ( شعر    )

و یا :

ماه می تابد ، رود است آرام

بر سر شاخه اوجا ، تیرنگ

دم بیاویخته ، در خواب فرو رفته ، ولی در آیش

کار شب پا نه تمام است هنوز (شعر کار شب پا )

آن چنان که اشاره رفت نثر بیهقی از جنبه های بلاغی فراوانی سود می برد که همین آمیزش به طرز معجزه آسایی اسباب زیبایی و ملاحت و قرابت با مفاهیم ذهنی او را فراهم آورده است . از آن جا که جنبه های بلاغی  با اقناع حس زیباشناسی در حوزه ادبیات کارکرد خود را بازمی نمایاند می توان فنونی مانند تشبیه ، تملیح، استعاره و مجاز را نردبانی برای اتصال به باریک اندیشی ها و اشارات معنایی متون ادبی دانست  .

سبک ادبی ،نگرشی احساسی و مخیل به جهان درون و بیرون است که با زبانی احساسی (عاطفی) و تصویری بیان می شود (زبانی که عواطف گوینده را به شنونده و خواننده منتقل می نماید و بر ذهن او اثر می نهد و حرکتی ایجاد می نماید ). در چنین زبانی معمولاً واژه ها و جملات در معنای عادی خود (ربان روزمره) به کار نمی روند (1)

بیهقی این رفتار زبانی را در لایه های متن تاریخی اش مورد استفاده قرار داده است و از این رهگذر می توان به پاره هایی از این متن به عنوان شعر نگریست . رفتاری که با استفاده از آرایه هایی هم چون تشبیه ، استعاره ، مجاز ، کنایه و برخورداری از ویژگی بارز ایجاز توانسته است در بی بدیل بودن این نثر موثر واقع گردد .

و لکن خوردنی بود با تکلف و نقل هر قدحی بادی سرد که شراب و نشاط با فراغت دل رود . (ص39)

و نامه به امیر دادند ، برخواند و لختی تاریکی در وی پدید آمد .(ص43)

تنی چون سیم سفید و رویی چون صد هزار نگار (ص288)

گفت : تو مردی مرغ دلی ، سر دشمنان چنین باید (ص291)

و قلم را لختی بر وی بگریانم (ص598)

بزرگا مردا که او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند شکست .(ص60)

روزگار او عروسی آراسته را ماند (ص75)

و چون بگفتی سنگ منجیق بود که در آبگینه خانه انداختی (ص633)

به پایان آمد این قصیده غرا چون دیبا ، در او سخنان شیرین با معنی دست در گردن یکدیگر زده (ص371)

لاجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست (ص278)

و حره ختلی عمتش خود سوخته او بود (ص189)

موسیقی کلام در این کتاب, بیش از هر چیز, وامدار زبان خاص بیهقی و شناخت دقیق او از ارزش و تأثیر حسی صامتها و مصوتهاست .

دکتر شفیعی کدکنی در کتاب ارزشمند موسیقی شعر چنین یادآوری می نماید که گویا نخستین عاملی که مایه ی رستاخیز کلمه ها در زبان شده و انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته است همین کاربرد موسیقی در نظام واژه ها بوده است . هر مجموعه گفتار از مقداری عناصر آوایی و صوتی به وجود آمده است و این مجموعه های آوایی و صوتی ممکن است با یکدیگر یا بعضی از آن ها با بعضی دیگر توازن ها یا تناسب هایی داشته باشند . به تناسب امکاناتی که در جهت این توازن ها در یک مجموعه ی آوایی وجود داشته باشد و قابل تصور باشد انواع موسیقی قابل تصور است . (1)

با چنین چشم اندازی می توان از هارمونی تاثیرگذاری در لایه های بخی عبارات تاریخ بیهقی یاد کرد که در هماهنگی و هم نشینی پاره ای کلمات در کنار یکدیگر و ترکیب آواهای صوتی حروف ایجاد گردیده است .

کلام بیهقی طنینی خاص دارد . آهنگین و گوش نواز و ساده و طبیعی و آبشار گونه است . او بهترین و تراش خورده ترین واژه ها را بر می گزیند و به بهترین صورت تالیف می کند . تعهد او در به کار بردن این دو روش یعنی انتخاب بهترین کلمات و تالیف بهترین بافت ها سبب می گردد تا کلام او آهنگی موزون یابد و تحرکی ویژه ی خود داشته باشد .(2)

بسا رازا که آشکارا خواهد شد در روز قیامت (ص548)

حاجب بزرگ می گوید که بیستگانی لشکر تا آخر سال به تمامی داده است و سخت ساخته اند (ص100)

چنان که شیر شکسته شو بیفتاد (ص194)

شیر از درد و خشم یک جست کرد چنانکه به قفای پیل آمد و پیل می تپید(ص195)

در ساعت بونصر بیامد و بیگاه گونه شده بود (ص601)

جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت آدمی مرگ است (285)

فصلی خوانم از دنیای فریبنده به یک دست شکر پاشنده و به دیگر دست زهر کشنده ، گروهی را به محنت آزموده و گروهی را پیراهن نعمت پوشانیده ... (ص512)

اگر به خود باشید شما رابنوازیم و به سزا باشیم (ص116)

از دیگر ویژگی های نثر بیهقی می توان به کارکردهای فعل در بخش پایانی جمله اشاره کرد که از شگردهای شاعرانه و از بارزترین نمونه های تسلط شاعران در گستره ی توسعه ی کلام است . کشف ظرفیت و توان فعل می تواند نتیجه بلافصل این ویژگی باشد و تایید این نکته که نیروی انتقال مفاهیم بیشتر در فعل جمله تعبیه شده است .

بونعیم دوازده بخورد وبگریخت (ص223)

مگر قومی که از اهل و خویش او بودند که با وی ثبات خواستند کرد در جوشن و زره و مغفر و سلاح غرق بودند (ص295)

و روز را می بسوخت (ص191)

نمونه هایی از این دست علاوه بر اشارات فوق می تواند نوعی ایجاز را در متن وارد نماید که ضمن فشرده نمودن خط طولی جملات و عبارات و دسترسی سریع تر به آن چه که در ذهن مولف جریان دارد ، شکلی از مشارکت فعال مخاطب را در تدوین ذهنی متن پیشنهاد      می دهد که ضمن غافلگیری در خصوص عدم پیش بینی روال متن، در ارتفاع بخشیدن به اوج تخیل موثر واقع می شود ، شکلی که در شعر امروز توانسته است کارکردی فوق العاده از خود بر جای گذارد :

به جستجوی تو بر درگاه کوه ( می گردم و ) می گریم (احمد شاملو)

در متون خلاق ادبی ، بحث ازابن حدود پیش تر می رود ، به حدی که گفته اند سبک ادبی بر اثر عدول از هنجارهای عادی کلام تحقق می یابد یعنی روابط کلام در محور هم نشینی یعنی توالی و ترتیب کلام و ارتباط هر واژه با واژه ی پس وپیش خود ، از نظم معمولی خارج می شود و قدرت پیش بینی خواننده در طی قرائت کلام برای حدس کلمات بعدی به صفر می رسد . چنان که شاعر می گوید : ‹‹می خواهم خواب اقاقی ها رابمیرم ›› که مقتضای ظاهر و انتظار خواننده این است که شاعر به جای بمیرم ، ببینم گفته باشد . اما استعاره تبعیه یا فورگراندینگ بمیرم ، تخیل مندرج در کلام را صدچندان کرده است .(1)

از دیگر مواردی که می توان به عنوان ارزش های شاعرانه ی نثر بیهقی افزود استفاده از گستره ی معنایی جملات و عبارات کنایه آمیز و هم چنین اشارات مستقیم و تلویحی به داستان ها و استفاده از ضرب المثل ها می باشد که در نوع خود در ارزشمند تر نمودن این متن موثر واقع گردیده اند . هر چند باید اضافه نمود که بیهقی در استفاده از ضرب المثل ها یا با توجه به خلاقیت ها خود تغییراتی را لحاظ نموده است یا جمله و عبارت او چنان از محتوایی عالی برخوردار بوده است که در عوام به عنوان ضرب المثل باقی ماند هاست :

موی در کار او نتوانستی خزید (ص624)

محال است روباهان را با شیران چخیدن (ص277)

دندانی قوی بدیشان نمود (ص869)

گنجشک را آشیانه باز طلب کردن محال است (ص1053)

گرگ آشتی کردن (ص882)

به هر شکل بیهقی کار خود نموده است و آیندگان عصر او اینک ماییم و ادبیات امروز ناگزیر از بررسی دوباره و کشف توان پنهان مانده و ظرفیت های دیگر این ماندگار ارزشمند است و بی شک برای غنی تر نمودن ادبیات  این مرز و بوم راهی جز این نیست .و افسوس آن که از این گنجینه ی بسیار گسترده اکنون اوراق اندکی باقی مانده است .

 فهرست الفبایی منابع :

1-     آینه بامداد / جواد مجابی

2-     بدعت ها و بدایع نیما یوشیج / مهدی اخوان ثالث / انتشارات توکا

3-     بیان و معانی / دکتر شمیسا / نشر فردوسی

4-     تاریخ بیهفی / دکتر خلیل خطیب رهبر / انتشارات مهتاب

5-     تاریخ بیهفی / رشته زبان وادبیات فارس / دانشگاه پیام نور/

6-     صور خیال در شعر فارسی / دکتر شفیعی کدکنی / انتشارات آگاه

7-     مقدمه ای بر تاریخ بیهقی/ دکتر علی اکبر فیاض

8-     موسیقی شعر /دکتر کدکنی/ انتشارات آگه

 

 

 

منبع : وبلاگ همسایه با جهان ( شعر و زندگی )

نوشته ارمغان بهداروند کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ابوالفضل بیهقی مورخ ، ادیب ، نویسنده و استاد مسلم نثر فارسی برگزاری جلسات بیهقی خوانی در سبزوار به همت بنیاد مردمی صدک تاغ گونه بلامنازع عملیات احیایی بیابان کانال و سوپر گروه عمران و آبادانی روستای حارث آباد شهرستان سبزوار امثال و کنایات بیهقی در زبان امروز از نظر استاد ابوالقاسم جلیل پور تحول معنایی در واژه­های تاریخ بیهقی بیهقی و ارزش اثرش‌ تاریخ بیهقی‌ و تأثیر آن بر ادبیات امروز یک شمعدانی برای دختر رحمان بخشی از رُمان یار حسین خسروجردی بیوگرافی استاد حسین خسروجردی نویسنده و رمان نویس برجسته معاصر سبزوار
کلمات کلیدی وبلاگ «تاریخ بیهقی » یا حقی و سیدی (۱) "یلدا این جشن باستانی کهن" (۱) 53 اثر دراماتیک نهفته در تاریخ بیهقی (۱) abolfazl beihaghi (۱۱) abolfazl beyhaghi (٢) abolfazl beyhaghi bolfazl beyhaghi (۱) abolfazlbeyhaghi (۱٥) beihaghabolfazli (٢) beihaghi abolfazl (۱) birthplace village of hares abad a bayhaqi (٢) history of bayhaq (۱) introduction to the history of bayhaqi (۱) khajeh abolfazl mohammaebn hossin beyhaghi (۱) masoudian histo (۱) آئین نوروزی در زادگاه بیهقی (۱) آرامگاه سنایی در غزنین (۱) آشنایی با حسین خسروجردی رمان نویس معاصر سبزوار (۱) آشنایی با محمود امیری عکاس برجسته ایران (۱) آشنایی مختصر با حکیم عمر خیام (۱) آناهید خزیر (۱) آناهید خزیر موسسه شهر کتاب (٢) آناهید خزیر وسسه شهر کتاب (۳) آنتوان چخوف (۱) آیا بیهقی به فردوسی ارادت داشت (۱) آیـا دنیـا چنـد مـاه دیگـر به پایـان خواهـد رسیـد؟ (۱) آیا شب یلدای امسال پایان دنیاست؟ (۱) آیین رزم در عصر غزنویان و تاریخ بیهقی (۱) آیین های ازدواج در تاریخ بیهقی (۱) ابوالحسن علی بن زید بیهقی (۱) ابوالفضل بیهقی (۱٥٤) ابوالفضل بیهقی ادیب شیرین سخن (۱) ابوالفضل بیهقی از منظر بزرگان تاریخ و ادب پارسی (۱) ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی (۱٠٠) ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی h (۱) ابوالفضل بیهقی بریده ای از تاریخ بیهقی (۱) ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی (۱) ابوالفضل بیهقی تاریخ نگار منصف (۱) ابوالفضل بیهقی جوانمردی راستین به قلم دکتر فاطمه ن (۱) ابوالفضل بیهقی حقیقت گوی عادل (۱) ابوالفضل بیهقی در آستانه فراموشی (٤) ابوالفضل بیهقی گزارشگر حقیقت (۱) ابوالفضل بیهقی معمار کاخ نثر پارسی دری است (۱) ابوالفضل بیهقی نویسنده شیعه مذهب ایرانی (۱) ابوالفضل بیهقی و احترام از استاد (۱) ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی-احسان طبری (۱) ابوالفضل بیهقی و محققان تاریخ او (۱) ابوالفضل بیهقی و نیکیِ نوشتن از حسین خسروجردی (۱) ابوالفضل بیهقی وتاریخ بیهقی (۱) ابوالفضل بیهقی وشعر نو (۱) ابوالفضل بیهقی کیست (۱) ابوالفضل بیهقی کیست؟ (۱) ابوالقاسم جلیل پور (۱) ابولفضل بیهقی و بونصر مشکان (٢) احترام از استاد در آیین بیهقی (۱) احمد شاملو (۱) احمد طالبی نژاد و ارزش های سینمایی تاریخ بیهقی (۱) اختلاس به روایت بیهقی (۱) ارامگاه دکتر شریعتی در دمشق-سوریه: (۱) ارتباط با وبلاگ ابوالفضل بیهقی (۱) ارزش های سینمایی تاریخ بیهقی (۱) ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی (۱) ارمغان بهداروند کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی (۱) از روح رمان کوندرا تا جهانبانان خسروجردی (۱) از فراز تا فرود یحیی برمکی (۱) ازدواج در تاریخ بیهقی (۱) ازدواح و شصت توصیه خواندنی (۱) اسب چوبی (۱) اسب چوبی، آیینی کهن از دیار سبزوار (۱) استاد علوی مقدم (٢) استاد علی اصغر محمدخانی شهر کتاب (۱) استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی (۱) استاد منوچهر دانش‌پژوه (۱) استادان زبان فارسی هند ایران (۱) استقبال سوسن شریعتی دختر دکتر شریعتی از پیامکها در (۱) اسرارنامه سبزوار (٢) اصغر فرهادی (۱) افتخار ادبیات فارسی به تاریخ بیهقی (۱) افتخار دیار بیهق و سربداران دکتر شریعتی (۱) افسانه کوه میش (۱) اگر بیهقی عرب‌گراست چرا کتابش به فارسی است (۱) امام حسین (۳) امام حسین (ع)هنوز مظلوم است (٢) امام زمان عج (۱) امثال و کنایات بیهقی در زبان امروز (۱) امیر نعمتی لیمائی (۱) امیر نعمتی لیمائی ، دانشجوی دکترای تاریخ ایران بعد (۱) امیر نعمتی لیمائی وبلاگ سرزمین تار (۱) انتقاد روزنامه افغانی از عدم توجه به تاریخ بیهقی (۱) انتقال چهار راس جبیر باقیمانده از شیر احمد به خواف (۱) انجمن علمی ادبی دانشجویان افغانستان مقیم ایران (۱) انسان ها در نقش بازیگر (۱) انیشتن (۱) انیمیشن زندگی ابوالفضل بیهقی (۱) اهمیت تاریخ بیهقی (۱) اهمیت و جایگاه تاریخ بیهقی در تاریخ و ادب فارسی (۱) اول آبان روز ملی ابوالفضل بیهقی (٦) اول آبان روزبزرگداشت ابوالفضل بیهقی (٤) اول آبان روزملی ابوالفضل بیهقی (۱) اول آبان ماه روز ملی ابوالفضل بیهقی گرامی باد (۱) اول آبانماه 1395 همایش ملی بیهقی در سبزوار (۱) اولین تصحیح تاریخ بیهقی (۱) ایستگاه تثبیت شن در منطقه حارث آباد سبزوار (۱) ایستگاه تحقیقات جنگلها و مراتع حارث آباد (۱) ایستگاه تحقیقات جنگلها و مراتع حارث آباد سبزوار (۱) باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست (۱) بازی کامپیوتری انگری بردز وتهاجم فرهنگی (۱) بال هایت را کجا جا گذاشتی ای انسان ؟ (۱) بالزاک و بیهقی (۱) بچه که بودیم (۱) براتعلی الهی (۱) برای کاریز گریان کسکن به قلم حسین خسروجردی (۱) برای یافتن آرامگاه ابوالفضل بیهقی اشتباه نروید (۱) بردار کردن حسنک وزیر (۱) بررسی شخصیت بونصر مشکان (۱) بررسی شخصیت بیهقی در وبلاگ سکوت بی انتها (۱) بزرجمهر حکیم و کسر (۱) بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (۱) بزرگداشت ابوالفضل بیهقی اول آبان ماه در سبزوار برگ (۱) بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در 11 آبان ماه 1394برگز (۱) بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در اواسط آبان ماه 1394برگز (۱) بزرگداشت بیهقی (۱) بزرگداشت خواجه ابوالفضل بیهقی در سبزوار برگزار شد (۱) بزغاله مار بزرگترین خزنده جنگل های حارث آباد (۱) بلاغت در نامه‌های تاریخ بیهقی (۱) بلقیس سلیمانی داستان‌نویس و ادب‌پژوه (۱) بنای یادبود و تندیس ابوالفضل بیهقی (۱) بنیاد مردمی صدک صدای دوستداران کتاب (۱) بورس تحصیلی امام حسین در سخنرانی دکتر علی شریعتی (۱) بونصر مشکان (۱) بونصر مشکان و تاریخ بیهقی (۱) بـوی کباب / داستانک تلخ اما واقعی (۱) بیماری های پسته (۱) بیهق (۱) بیهق این اقلیم هزارتکه باستان بخش سوم (۱) بیهق این دیار هزار تکة باستان حسین خسروجردی (۱) بیهقی (٢٩) بیهقی برجسته ترین تاریخ نگاران تمامی ادوار ایران (۱) بیهقی به روایت دولت‌آبادی (۱) بیهقی تاریخ‌نویسی سخت باریک‌بین است (۱) بیهقی تاریخ نگاری محافظه کار (۱) بیهقی تاریخش را از سر درد نوشته، نه بی‌دردی (۱) بیهقی جمله‌سازی را دگرگون می‌کن (۱) بیهقی حدادعادل و دکتر یاحقی (۱) بیهقی خدای مطلق نثر فارسی (۱) بیهقی خواستِ هنر را بر خواستِ قدرت چیره می‌کند (۱) بیهقی خوانی (۱) بیهقی خوانی در حارث آباد (۱) بیهقی خوانی در روستای حارث آباد (۱) بیهقی خوانی در سبزوار (۱) بیهقی در داستان حسنک شاعر است نه مورخ (٢) بیهقی مورخی وفادار و روایتگری هنرمند (۱) بیهقی نویسنده‌ی هنجارشکن (۱) بیهقی و ارزش اثرش‌ (۱) بیهقی و امر به معروف و نهی از منکر (۱) بیهقی و ایران پیش از اسلام (۱) بیهقی و تاریخ‌گرایان نوین (۱) بیهقی و داستان‌نویسی امروز (۱) بیهقی و ساختار روایت (۱) بیهقی و سینما (۱) بیهقی و شاملو (۱) بیهقی و شکسپیر (٢) بیهقی و فردوسی خالق شاهکارهایی جاودان (۱) بیهقی و گرایش تاریخی انصاف (۱) بیهقی و ماجرای کوری امیرمحمد غزنوی (۱) بیهقی و مردم افغانستان و تاجیکستان (۱) بیهقی و مردم هند و پاکستان (۱) بیهقی و میزانسن (۱) بیهقی و هنر نویسندگی (۱) بیهقی و کم لطفی با او در زادگاهش (۱) بیهقی ویحیی خشاب دانشمند مصری (۱) بیهقی کجاست محمدعلی اسلامی‌ندوشن (۱) بیهقی کیست‌ (۱) بیهقی، گزارشگر و مورخ (۱) بیوگرافی استاد حسین خسروجردی (۱) بیوگرافی استاد حسین خسروجردی رمان نویس سبزواری (٢) بیوگرافی حسین خسروجردی رمان نویس معاصر سبزوار (۳) بیوگرافی حسین خسروجردی نویسنده و رمان نویس معاصر س (۱) بیوگرافی دکتر علوی‌مقدم‌ فخر ادبیات سبزوار (۱) بیوگرافی مهدی سیدی فرّخد (۱) پایان دنیا (۱) پتانسیل های سینمایی تاریخ بیهقی (۱) پدر که باشی !!! (۱) پرسه در تاریخ بیهقی (۱) پروفسور عبدالعزیز ساشادینا (۱) پروفسور فضل‌الله رضا (۳) پروفسور میرزا ملا احمد (۱) پروفسور میرزاملااحمد آکادمی علوم تاجیکستان (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) پسته حارث آباد سبزوار (۱) پسته حارث آباد شهرستان سبزوار (۱) پسته روستای حارث آباد سبزوار (۱) پسته و انواع آن (۱) پوران شریعت رضوی در مدرسه روستای حارث آباد (۱) پویایی نثر بیهقی (٢) پیام دکتر غلامعلی حداد عادل در خصوص ابوالفضل بیهقی (۱) پیام دکتر غلامعلی حداد عادل درباره ابوالفضل بیهقی (۱) پیام زن (۱) پیشینه تعزیه (٢) پیله خانقاه مجنون (۱) پیوند دو ناساز آشتی ناپذیر در تاریخ بیهقی (۱) تأثیر کلام و بیهقی در چیست؟ (۱) تا (۱) تا شقایق هست، زندگی باید کرد (۱) تاب نوشته های دکتر علی شریعتی (۱) تاپ نوشته های خواندنی محمود دولت آبادی (٢) تاریخ بیهقی شاهکار ابوالفضل بیهقی (۱) تاریخ آل سبکتکین (۱) تاریخ بیهقی (٢۱٢) تاریخ بیهقی‌ و تأثیر آن بر ادبیات امروز (۱) تاریخ بیهقی‌گلزار کلام‌ دکتر محمد حسن صنعتی (۱) تاریخ بیهقی رُمان آموزنده (۱) تاریخ بیهقی ،دریایی از آگاهی‌های تاریخی (۱) تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی نثری کهن (۱) تاریخ بیهقی ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی حارث آبادی (٢) تاریخ بیهقی ادبیات را برای بسط تاریخ به خدمت گرفت (۱) تاریخ بیهقی این مکتوب یال افشان جاوید (۱٠) تاریخ بیهقی تاریخ است یا ادبیات (۱) تاریخ بیهقی تاریخ حقیقت (۱) تاریخ بیهقی تاریخ یا روزنامه نگاری (۱) تاریخ بیهقی تاریخی است گوهرنگارانه و واکاوانه (۱) تاریخ بیهقی در بوته ی نقد جدید (۱) تاریخ بیهقی در بوته ی نقد جدید دکتر فروغ صهبا (۱) تاریخ بیهقی در منزلت تاریخی دکتر محمد حسن صنعتی (۱) تاریخ بیهقی علی اکبر فیاض (۱) تاریخ بیهقی مهدی سیدی فرخد (۳) تاریخ بیهقی مهم‌ترین منبع تهران‌شناسی است (۱) تاریخ بیهقی نمونۀ درخشان استفاده از روایت در تاریخ (۱) تاریخ بیهقی و ازدواج های سیاسی (٢) تاریخ بیهقی و جنبه نمایشی آن (۱) تاریخ بیهقی و زنان (۱) تاریخ بیهقی و نقش آن در معرفی معماری و شهرسازی (۱) تاریخ بیهقی کتابی از میان رفته آرزویی شکل نگرفته (۱) تاریخ بیهقی یا تاریخ ناصری (۱) تاریخ بیهقی یک اثر کاملا ایرانی (۱) تاریخ بیهی (۱) تاریخ در تاریخ بیهقی (۱) تاریخ در تاریخ بیهقی دکتر عباس میلانی (۱) تاریخ نگاری بیهقی (۱) تاریخچه ورود تاغ به طرح های تثبیت شن (۱) تاریخنامة بدیع (۱) تاغ (٢) تاغ گونه بلامنازع عملیات احیایی بیابان (۱) تبریک روز مادر (۱) تبریک روز همسر (۱) تبریک سال نو و عید نوروز (۱) تتاریخ بیهقی (۱) تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی (۱) تحول معنایی در واژه­های تاریخ بیهقی (۱) تخریب مساجد در بازی بازی کامپیوتری انگری بردز (۱) تصاویر تعزیه حارث آباد شهرستان سبزوار (۱) تصویر چهره خواجه ابوالفضل بیهقی (۱) تعزیه خوانان سبزوار (۱) تعزیه 1391 روستای حارث اباد سبزوار (۱) تعزیه حارث آباد (۱) تفسیر نمونه قرآن کریم (۱) تقی ارانی فعال سیاسی و ناشر ایرانی (۱) تلگرام بیهقی (۱) تندیس ابوالفضل بیهقی (۱) تندیس ابوالفضل بیهقی در سبزوار ساخته و نصب می شود (۱) تنفر از انسانهای تیز بین (۱) توصیه دکتر باستانی پاریزی در مورد ابوالفضل بیهقی (۱) ثبت اول آبان به عنوان روز ملی بیهقی (۱) ثبت اول آبان به عنوان روز ملی بیهقی و نثر فارسی (۱) ثبت روز اول آبان به عنوان روز ملی بیهقی (٢) ثبت کتاب تاریخ بیهقی به عنوان میراث معنوی جهانی در (۱) جامع التواریخ و تاریخ مسعودی (۱) جای خالی سلوج (۱) جایزه ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی (۱) جایزه داستانی بیهقی (۱) جایزه دوسالانه فرهنگی ادبی بیهقی (۱) جایزه فرهنگی ادبی ابوالفضل بیهقی (۱) جدایی نادر از سیمین (۱) جذبه های گردشگری سبزوار (۱) جستاری چند از تاریخ بیهقی (۱) جشن ختنه سوران (۱) جشن گلریزان مدرسه روستای حارث آباد (۱) جشنواره فرهنگی هنری بیهقی (٤) جلسه پایانی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی (۱) جملات ابوالفضل بیهقی (۱) جملات الهام بخش (۱) جملات الهام بخش برای زندگی 11 1 (۱) جملات الهام بخش برای زندگی22 (۱) جملات بزرگان محمود دولت آبادی و ریچارد باخ (۱) جملات زیبا از دکتر شریعتی (۱) جملات زیبا و بی نظیر بیهقی (۱) جمله‌های کم‌یاب تاریخ بیهقی (٢) جمله‌های کم‌یاب تاریخ بیهقی از نظر استاد منوچهر دا (۱) جنگل تاغ حارث اباد (۱) جنگل تاغ حارث اباد در استانه نابودی (۱) جنگل حارث آباد در آستانه نابودی (۱) جنگل حارث آباد سبزوار از عرش تا فرش (۱) جنگل حارث آباد سفره ای پهن برای موشها (۱) جنگل حارث آباد مهمترین قربانی هنرنمایی مسئولین (۱) جنگل حارث اباد در استانه نابودی (۱) جهانبانان حسین خسروجردی نویسنده معاصرسبزوارو (۱) چرا «تاریخ بیهقی» شاهکار است؟ (۱) چرا اضافه وزن (۱) چرا بیهقی هیچ اشاره‌ای به فردوسی ندارد (۱) چگونگی انتخاب اول آبان به عنوان روز ملی بیهقی (۱) چگونه از کابینت های mdfنگهداری کنیم (۱) چند قدم تا نابودی ایستگاه تحقیقات حارث آباد (۱) چهار جشن موسمی در تاریخ بیهقی (۱) چهره ماندگار سال 1383 دکتر علوی مقدم (۱) حاج محمد فاضلی پور (٢) حارث آباد (۱) حارث آباد روستایی با بیشترین کامیون در کشور (۱) حارث آباد قطب اول پسته شهرستان سبزوار (۱) حارث آبادیها (۱) حج از نگاه دکتر شریعتی (۱) حجم و محتوای تاریخ بیهقی (۱) حدادعادل میهمان همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی 1393 (۱) حدادعادل و قول ثبت اول آبان به عنوان روز ملی بیهقی (۱) حدیث خداوندگی و بندگی (۱) حدیث خداوندگی و بندگی دکتر محمد دهقانی (۱) حدیث خداوندی و بندگی تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ا (۱) حسین (ع) هنوز مظلوم است (۱) حسین خسروجردی (٢) حسین خسروجردی در همراهی و همدلی با زلزله زدگان مرد (۱) حسین خسروجردی رمان نویس بزرگ سبزواری (۱۱) حسین خسروجردی رمان نویس بزرگ معاصر سبزوار (٢) حسین خسروجردی رمان نویس بزرگ معاصر سبزواری (۱) حسین خسروجردی رمان نویس سبزواری (۱) حسین خسروجردی رمان نویس معاصر سبزوار (۱) حسین خسروجردی نویسنده توانای معاصر سبزوار (٦) حسین خسروجردی نویسنده رمان تگرگ تاتار (۱) حسین خسروجردی نویسنده لطیف طبع خراسانی (٢) حسین خسروجردی نویسنده معاصر تاریخ وادب فارسی (۸) حسین خسروجردی نویسنده و رمان نویس فارسی (۱) حسین خسروجردی و خاطراتی ودبیرستان ابن یمین سبزوار (۱) حسین خسروجردیو نقد گروه داروگ (۱) حسین خسروجری مردی از جنس کویر صادق وبی ریا (۱) حسین منصور نژاد (۱) حضرت سلیمان و مورچه (۱) حضرت علی از دیدگاه دکتر شریعتی به بهانه تولد آن ام (۱) حضور مدیران غیر بومی در سبزوار (۱) حمله موش های دو پا به حارث آباد (۱) حمید حمیدیان (۱) حنیف افخمی ستوده‌ (۱) حکایت دزد و دلقک (۱) حکایتی زیبا از تاریخ بیهقی (۱) حیلت رها کن عاشقا (۱) خبرگزاری شبستان (۱) خبرنگار تاریخی سبزوار (۱) خبرنگاران عزیز به داد جنگل حارث آباد برسید (۱) خلاقیت در کارت عروسی یک سبزواری (۱) خواب مسئولان فرهنگی سبزوار (۱) خوشبختی چیست و خوشبخت کیست ؟ (۱) خوشناسی و درگیر شدن با خود (۱) خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی (۱) داستان بوبکر حصیری به روایت بیهقی (۱) داستان آموزنده (۱) داستان افشین و بودلف (٢) داستان بر دار کردن حسنک وزیر (۱) داستان حسنک وزیر (٢) داستان حسنک وزیر تاریخ بیهقی (۱) داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی (۱) داستان های عبرت انگیز (۱) داستان وارگی تاریخ بیهقی به قلم دکترسید احمد رضی د (۱) داستانک آموزنده (۱) داستانک معلم و دانش آموز (۱) دانشگاه حکیم سبزوار (۱) دانشگاه حکیم سبزواری (٢) دانشگاه علامه طباطبایی (۱) دانلود کتاب الکترونیکی تاریخ بیهقی (۱) در پی هتک حرمت به ساحت حضرت پیامبر(صلی الله و عل (۱) در حق خواجه ابوالفضل بیهقی کم لطفی شده است (۱) در روشنایی های اتاق تاریک (۱) در و دل های خداوند (۱) دربار وبردار نمایشی با اقتباس از داستان حسنک وزیر (۱) درد دلی با خدا (۱) دعا جهت رفع غم (۱) دعوتنامه مراسم بیهقی خوانی در محل بیهقی (۱) دفع غیر اصولی زباله های سبزوار (۱) دل خوش از آنیم که حج میرویم (۱) دلسوزی عزرائیل (۱) دلنوشته ای برای استاد محمود دولت آبادی (۱) دمهدی سیدی (۱) دَمی با جلوه های ِ جانِ محمود دولت آبادی (۱) ده درس خنده دار (۱) ده فایده مهم لبخند زدن (۱) دوست از نظر بزرگان (۱) دکتر محمّد جعفر یاحقّی (۱) دکتر ابوالقاسم رحیمی استاد ادبیات ت (۱) دکتر ابوالقاسم رحیمی و بیهقی خوانی (۱) دکتر احمد رضی (۱) دکتر احمد رضی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان (۱) دکتر استاجی دانشگاه تربیت معلم سبزوار (۱) دکتر الهه معروضی (۱) دکتر جواد حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزورای (۱) دکتر حسن بلخاری (۱) دکتر حسن دلبری (۱) دکتر حسن دلبری شاعر برجسته سبزواری و بیهقی (۱) دکتر حمید عبداللهیان (۱) دکتر حورا یاوری (۱) دکتر خلیل خطیب رهبر (۱) دکتر راشد محصل (۱) دکتر سلیمانی دانشگاه هنر اصفهان (۱) دکتر سهیلا صلاحی‌مقدم و جایگاه زنان در روزگار بیهق (۱) دکتر سید احمد رضی (۱) دکتر سید جعفر حمیدی (۱) دکتر سید محمد علوی مقدم (۱) دکتر سیدمحمد علوی مقدم استاد برجسته و چهره ماندگار (۱) دکتر سیده شکوفه اکبرزاده (۱) دکتر سیدی (۱) دکتر طالبی شهردار سبزوار (۱) دکتر عباس میلانی (۱) دکتر عبدالرضا مدرس زاده (٢) دکتر علوی مقدم در همایش ابوالفضل بیهقی (۱) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین یوسفی (۱) دکتر غلامعلی حدادعادل (۱) دکتر فاطمه نعنا فروش (٢) دکتر فروغ صهبا (۱) دکتر فروغ صهبا عضو هیات علمی دانشگاه اراک (۱) دکتر فروغ صهبا و تاریخ‌گرایی نوین به تاریخ بیهقی (۱) دکتر قاسم صحرائی (۱) دکتر قاسم صحرایی استاد دانشگاه لرستان (۱) دکتر محمد جعفر بیقهی (۱) دکتر محمد جعفر یا حقی (۱) دکتر محمد جعفر یاحقی (۳) دکتر محمد حسن صنعتی (۳) دکتر محمد دهقانی (۱) دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی (۱) دکتر محمدجعفر یاحقی (۱) دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان (۱) دکتر مدرس زاده (۱) دکتر مریم حسینی استاد ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (۱) دکتر مهیار علوی مقدم (٢) دکتر میرجلال‌الدین کزازی (۱) دکتر یاحقی (۱) دکترمدرس زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان (۱) دیبای خسروانی (٢) دیبای زربفت (۱) دیدگاه منتقدان درباره بیهقی (۱) ذکر بر دار کردن حسنک وزیر رحمه الله علیه (۱) ربعین حسینی (۱) رحلت پیامبر اکرم (ص)‌ (۱) رسول خدا (صل الله علیه و آله) (۱) رضا حارث آبادی (٧٩) رطب خوذده کی منع رطب کند (۱) رفتار مدیران (۱) رُمان یار حسین خسروجردی (۱) رمان یا حسین خسروجردی (۱) رمان یار حسین خسروجردی (۱) رمــــز عــاشــقـی شعری از تینا ف (۱) رنگ سال (۱) روابط عمومی شهرداری سبزوار (۱) روان شناسی شناختی ابوالفضل بیهقی (٢) روانشناسی شخصیت بیهقی (۱) روانشناسی کار (۱) روایت (۱) روایت‌شناسی (۱) روایت ابوالفضل بیهقی مورخ بزرگ ایرانی از آیین نورو (۱) روایت در تاریخ بیهقی (۱) روایت سپهسالار غازی در تاریخ بیهقی (۱) روایت فروگرفتن اریارق سالاز بزرگ غزنوی (۱) روایت و روایت پژوهی درتاریخ بیهقی (۱) روایتی شیرین و دیدنی بیهقی (۱) روح‌الله مهدی‌پورعمرانی (۱) روز اول آبان ماه بنام ابوالفضل بیهقی (۱) روز اول ابانماه روز ملی بیهقی (٢) روز بزرگداشت بیهقی در آستانه فراموشی (۱) روز خبرنگار (۱) روز زن (۱) روز ملی ابوالفضل بیهقی روز اول آبان (۳) روز ملی ابوالفضل بیهقی روز اول آبان به نام (۱) روز ملی ابوالفضل بیهقی (٤) روز ملی ابوالفضل بیهقی از رویا تا واقعیت (۱) روزگار محمود غزنوی چهار فصل گمشده‌ی تاریخ بیهقی (۱) روزملّی بزرگداشت بیهقی (۱) روزه و رژیم غذایی (۱) روستای حارث آباد سبزوار (٦۳) روستای حارث آباد سبزوار زادگاه ابوالفضل بیهقی (۱٠٩) روستای حارث آباد شهرستان سبزوار (۱) روستای حارث اباد سبزوار (۸) روستای حارث اباد شهرستان سبزوار قسمت اول (۱) روستای فسنقر سبزوار (۱) روستای گاچ سبزوار (۱) روستای کیذور و دیوانخوی (۱) روضه‌ های رضوانی، دفتر شعرهای ابوالفضل بیهقی (۱) روضه های رضوانی دفتر شعرهای آزاد ابوالفضل بیهقی (۱) رونمایی از دو کتاب تازه تألیف در حوزه ادبیات فارسی (۱) ریچارد باخ (۱) زادگاه ابوالفضل بیهقی (۱) زخمی کاری بر تن رنجور حارث آباد (۱) زلزله خراسان جنوبی، زهان، شاج نویسنده: عبداله باق (۱) زمانه زندگی و کارنامه ی بیهقی (۱) زنان تاثیرگذار ایرانی در تاریخ بیهقی و شاهنامه فرد (۱) زنان در تاریخ بیهقی چه جایگاهی دارند؟ (۱) زندگـی زیباسـت چشمـی بـاز کـن - مولانا (۱) زندگی نامه ابوالفضل بیهق (۱) زندگی نامه استاد حسین خسروجردی (۱) زندگی و گذر عمر گرانمایه (۱) زندگینامه دکتر محمد جعفر یاحقی (۱) زیباترین داستان ادبیات فارسی از ابوالفضل بیهقی (۱) ژان پل سارتر (۱) سابقه تصحیح تاریخ بیهقی (۱) ساختار روایت در تاریخ بیهقی (۱) سال 1393 بر تمامی بهاریان مبارک (۱) سبزوار پایتخت نثر ایران (۱) سبزوار پایتخت نثر فارسی (۱) سبزوار شهر ارغوان های مشکبار (۱) سبزوار شهری بدون مسئول فرهنگی (۱) سبزوار نیوز (٢) سبزوار و نیشابور دو شهر هم تاریخ و همچند (۱) سبزوارپژوهی و بیهق پژوهی (۱) سبوس چیست؟ (۱) سبک زندگی اسلامی ایرانی در تاریخ بیهقی (۱) سخنرانی دکتر علی شریعتی در دانشکده نفت آبادان (۱) سرود رسمی مسابقات المپیک 2012 لندن (۱) سعید فاضلی پور در نمایش دربار و بردار (۱) سفیر سابق ایران در یونسکو (۱) سلام سربدار (۱) سلام ششتمد (۱) سلطان مسعود (۱) سلطان مسعود و خوردن بیست و هفت ساتگین نیم منی شراب (۱) سلوک محمود دولت آبادی (۱) سهراب سپهری (۱) سهرابی سپهری (۱) سوپر گروه حارث آباد (۱) سکوت بی انتها وبلاگ محمد اکبری (٢) سیدحکیم بینش (۱) سیدنورالله رضوی مدیر فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری (۱) سیر تحول تیپ مردان ایرانی در 100سال (۱) سیزدهم رجب ولادت حضرت علی (ع) و بزرگداشت (۱) سیما وزیرنیا (۱) شاعر مجتبی حیدری (۱) شاعرانگی در تاریخ بیهقی (۱) شاعرانگی های بیهقی (۱) شاهنامه و تاریخ بیهقی دو ستون ادبیات فارسی اند (۱) شب از طهران تا تهران (۱) شخصیت بیهقی (۱) ششمین همایش بزرگداشت روز ملی ابوالفضل بیهقی (۱) ششمین همایش مراسم بزرگداشت روز ملی ابوالفضل بیهقی (۱) ششمین همایش ملّی ابوالفضل بیهقی اول آبان 1395 (۱) شعر بیهقی (۱) شعر سبزواری/ اینجه سبزوارس (۱) شعر قلم به دست ابوالفضل بیهقی باشد (۱) شعر محلی سبزواری (۱) شعر مدرسه عشق (۱) شعر مرگ ناصری احمد شاملو (۱) شعر نه نه گل محمد قهرمان داستان کلیدر (۱) شعرهایی از ابوالفضل بیهقی (۱) شعری از آرش – به یاد ابوالفضل بیهقی (۱) شعری از علی مظفر درباب حسنک وزیر (۱) شعری در محکومیت توهین به پیامبر اسلام (۱) شمه ای از داد وَری های ِ تاریخ بیهقی (٢) شناخت ادبی تاریخ بیهقی (۱) شهادت امام حسن (ع) (۱) شهادت امام رضا (ع) (۱) شهر کتاب (٢) شهرستان سبزوار خراسان رضوی (۱) شهرکتاب آناهید خزیر (۱) شهید حارث آباد (۱) شهید قاسم اخلاقی اهل روستای حارث آباد (۱) شورای فرهنگ عمومی (۱) صادق هدایت (٢) صادق هدایت ما توی سر گردنه زندگی می کنیم (۱) صنایع ادبی در تاریخ بیهقی (۱) صنایع چوب طاهای بیهقی (۱) ضمیر ناخودآگاه (۱) طنز و طعنه در تاریخ بیهقی محمّد جعفر یاحقّی (۱) طنزنان حلال (۱) طنزهای اجتماعی مملی (۱) ظرفیت های ادبی تاریخ بیهقی (۱) عبدالله انوار مترجم و پیش کسوت علم نسخه شناسی (۱) عدم برگزاری بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (۱) عروسی از بلندی های جولان (۱) عزاداری در تاریخ بیهقی (۱) عشق مرد از نگاه دکتر شریعتی: (۱) علل روانشناختی خنده : (۱) علی‌اصغر محمدخانی (۱) علی‌اکبر باقری خلیلی (۱) علی محمدی­ نژاد دانشجوی کارشناسی ­ارشد (۱) علی مظفر فرزند کویر سبزوار (۱) علیرضا پور شبانان (۱) علیرضا کمری تاریخ‌پژوه و محقق (۱) عکس تعزیه روز عاشورا ی محرم سال 1390در روستای حار (٢) عکس حسین خسروجردی نویسنده توانای رمان فارسی (۱) عکس ختنه سوران (۱) عکس محرم 1391 روستای حارث اباد شهرستان سبزوار (۱) عکس های محرم 1393 روستای حارث اباد (٢) عکسهایی از مراسم عزاداری محرم 1392 حارث آباد (۱) عید حجاج (۱) عید سعید فطر مبارک بیاد (۱) عید سعید قربان مبارک باد (۱) غایبان بزرگ همایش ملی بیهقی درروز اول آبان 1392 (۱) غزل از مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی (مستی سلا (۱) غزل از مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی رومی (غزل (۱) غزنین پایتخت فرهنگی جهان اسلام (۱) فاطمه فاطمه است (۱) فاطمه گریوانی (۱) فرا رسیدن ماه ربیع مبارک باد (۱) فراخوان مقاله جهت همایش ملّی ابوالفضل بیهقی (۱) فردوسی و بیهقی دو ضلع زبان فارسی (۱) فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۱) فروگرفتن حاجب غازی (۱) فریدون حلمی (۱) فصلنامه سیاسی ادب و فرهنگی گیلان ما (۱) فصلنامه علمی پژوهشی متن پژوهی ادبی (۱) فقر فرهنگی (۱) فلسفه‌ی تاریخ از دیدگاه بیهقی (۱) فلسفه تاریخ از دیدگاه ابوالفضل بیهقی (٢) فهمید که : (۱) فواید خندیدن و شاد بودن (۱) قابل توجه خبرنگاران محترم از باجاباج آذزبایجان تا (۱) قابل توجه خبرنگاران محترم پس از زلزله چه می گذرد ؟ (۱) قابل توجه مسئولین محترم شهرستان سبزوار (۱) قاضی بست (۱) قاضی بُست (٢) قاضی بُست و دیگاه پروفسور فضل‌الله رضا (٢) قاضی بُست و دیگاه پروفسور فضل‌الله رضا بخش دوم (۱) قـدرت کلمـات را دسـت کـم نگیـریم (۱) قرآن (۱) قی استاد مسلم نثر فارسی (۱) قیامت (۱) گرگ زاده ای که گرگ نبود (۱) گروه ادبیات فارسی آموزش و پرورش خراسان رضوی (۱) گروه ورشرنگ سبزوار (۱) گزارش ایرنا از همایش بزرگداشت بیهقی (۱) گزارش تصویری بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (۱) گزارش تصویری درس گفتارهایی درباره‌ی بیهقی (۱) گزارش همایشی بنام ابوالفضل بیهقی در سبزوار (۱) گزینشی از شاهکارهای بیهقی (۱) گفتمان‌های فراتاریخی در تاریخ بیهقی (۱) گل های زیر پنجره داستان نویسی سبزوار (۱) لاهوتی کرمانشاهی (۱) لاهوتی کرمانشاهی زهی دل آفرین دل مرحبا دل (۱) لباس زن از نظر دکتر شریعتی (۱) لشکرکشی موش ها به جنگل حارث آباد سبزوار (۱) لیلة المبیت (۱) لینک کانال و سوپر گروه تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی (۱) لیونل مسی مسلمان شد؟ +سند (۱) ما ایرانی ها دقت کردین تـرول های مـاندگار (۱) ما کُهنِه نیستیم ، کُهَنیم / به مناسبت شب یلدا (۱) ماجـرای یک عـروسی‌ غم‌ انگیـز (۱) ماه مبارک رمضان (۱) ماه محرم امام حسین (٢) ماهنامه تجربه (۱) ماهیت زبان در تاریخ بیهقی (۱) ماهیت زبان در تاریخ بیهقی داستان افشین و بودلف (۱) مبانی دراماتیک داستان حسنک وزیر (۱) متن تاریخ برجسته بیهقی ثبت جهانی می شود (۱) متن روز پدر (۱) متن روز معلم (۱) متن شعر تو نسیم خوش نفسی (۱) مثلث خراسانی : حسنک وزیر، بیهقی، دولت آبادی (۱) مجله اینتر نتی سبزواریها (۱) مجله اینترنتی اسرارنامه (٢) مجله اینترنتی اسرارنامه سبزوار (٧) مجله اینترنتی اسرارنامه سبزوار (٩) مجله تخصصی بخارا (۱) مجموعه درس گفتارهایی درباره‌ بیهقی در شهرکتان (۱) محرم 1391 روستای حارث اباد به روایت تصویر (۱) محرم 1392 روستای حارث آباد (۱) محرم 1393 حارث اباد سبزوار (۱) محسن آشتیانی پژوهشگر ایرانی (۱) محلی خراسانی (۱) محمد اکبری و نمایش دربار وبردار (۱) محمد رضا حاج بابایی (۱) محمد صدرا حارث آبادی (۱) محمد عبدالله زاده ثانی محقق وکارشناس باستان شناسی (۱) محمد علی سپانلو و بیهقی (۱) محمدرضا محسنی ثانی (۱) محمدصدرا عزیز دلم (۱) محمود بیهقی (۱) محمود دولت آبادی (۸) محمود دولت آبادی بزرگترین رمان نویس معاصر (٤) محمود دولت آبادی بیهقی را آموزگار مهم خود می دانم (۱) محمود دولت آبادی در شهر کتاب (۱) محمود دولت آبادی رمان نویس برجسته سبزواری (٦) محمود دولت آبادی گلواژه های ماندگار (۱) محمود دولت آبادی نامزد جایزه کتاب داستانی آمریکا (۱) محمودبیهقی نویسنده شهیر معاصر سبزوار (۱) محموددولت آبادی (۱) محود دولت آبادی در همایش ابوالفضل بیهقی (۱) محور سبزوار به حارث آباد (۱) محکومیت توهین به ساحت حضرت روسول اکرم (۱) مدرسه حارث آباد (۱) مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری (۱) مراسم بیهقی خوانی تاریخ بیهقی (۱) مراسم بیهقی خوانی در حارث آباد (۱) مراسم بیهقی خوانی کتاب تاریخ بیهقی در زادگاه بیهق (۱) مراسم بیهقی خوانی کتاب تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بی (۱) مردم آذربایجان تسلیت تسلیت (۱) مرضیه زلیکانی (۱) مرغ وپوست مرغ و همسایگی (۱) مرگ بیهقی (۱) مریلین رابینسون والدمن (۱) مسئولین محترم شهرستان سبزوار (۱) مصدق مردی از جنس آزادی (۱) معرفی جامع و کلی از شهرستان سبزوار (۱) معرفی روستای حارث آباد شهرستان سبزوار (٢) معرفی سوپر گروه تلگرام دوستداران تاریخ بیهقی (۱) معرفی گروه هنری ورشرنگ سربداران سبزوار (۱) معرفی مختصری در مورد آقای حسین خسروجردی (۱) معرفی کامل بیهقی و تاریخ بیهقی (۱) معرفی کتاب کوشش پروانه به قلم استاد حسین خسروجردی (۱) معلم شهید دکتر شریعتی (٦) معلم شهید دکتر علی شریعتی (٥) معلم عزیز (۱) مفاخر تعزیه سبزوار (۱) مفاخر حارث آباد (۱) مفاخر سبزوار و بیهق (۱) مقاله سور و سوگ در تاریخ بیهقی (۱) مقام معظم رهبری (۱) مقایسه تاریخ بیهقی وشاهنامه فردوسی (۱) ملاحسین واعظ کاشفی (۱) منش متناقض بیهقی در شناخت فلسفه‌ی تاریخ (۱) منصوره اتحادیه (۱) منطقه حفاظت شده شیر احمد سبزوار (۱) مهدی حارث آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری (۱) مهدی سیدی (۱) مهدی سیدی پژوهشگر و مصحح تاریخ بیهقی (۱) مهدی سیدی عضو هیات مدیره فرهنگسرای فردوسی (۱) مهدی مقصودی (٢) مهدی موعود ( عج) (۱) مهر پدر و فرزندی (۱) مهرداد اوستا (۱) مهریه ازدواج در ایران (۱) مهندس طالبی شهردار سبزوار (۱) مهندس مرتضی طریقتی (۱) موفقیت (۱) مولانا (۱) نابودی جنگل حارث اباد 2 (۱) نازنین فرزاد عضو هیئت علمی دانشگاه گرمسار (۱) نام آوران سبزوار ملاحسین واعظ کاشفی (۱) نام اصلی تاریخ بیهقی (۱) نثر بیهقی‌ (۱) نثر پارسی نیز مدیون ابوالفضل بیهقی (۱) نثر تاریخ بیهقی (۱) نثر تاریخ بیهقی جریان ساز است (۱) نثرنویسی به سبک بیهقی (٢) نحوه نامگذاری روزها و مناسبت های خاص (۱) نشریه ستاره شرق (۱) نشریه صبح نیشابور (۱) نظریه ادیبان و مورخان درباره بیهقی (۱) نقد رمان جهانبانان حسین خسروجردی به قلم اسحاقیان (۱) نقد دروغ‌بستن‌ها بر سبک نگارش بیهقی (۱) نقدی بر اثر فاخر و جدید گروه موسیقی داروگ سبزوار (۱) نقش صدا و سیما در شناخت بیهقی (۱) نقش غلامان در تاریخ بیهقی (۱) نگاهی به تاریخ بیهقی و ترجمه انگلیسی آن (۱) نگاهی به چند شخصیت در تاریخ بیهقی (۱) نگاهی تحلیلی به حوزه ادبیات داستانی دیار سربداران (۱) نگاهی دراماتیک به داستان حسنک وزیر (۱) نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی (۱) نوایی نوایی (۱) نوستراداموس (۱) نون نوشتن محمود دولت آبادی (۱) نکات و ترکیبات نامانوس در تاریخ بیهقی (۱) نکته ادبی درخصوص تنفر (۱) نیازی به انتقام نیست (۱) نیایش های پیامبر (ص) (۱) هفت سین ایرانی (۱) هفتم آبان روز کوروش گرامی باد (۱) همایش‌‌علمی بزرگداشت بیهقی (۱) همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (٢) همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی سبزوار (٢) همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی اول آبانماه 1393 (۱) همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در اول آبان سبزوار (۱) همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی عکس (۱) همایش بزرگداشت بیهقی اول آبانماه در شهرستان سبزوار (۱) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (۱) همایشی کوچک برای یک نویسنده بزرگ (۱) همه چیز درباره درختچه تاغ (۱) همه حج می روند، ما حج بیاوریم (۱) هنر نویسندگی ابوالفضل بیهقی (٢) هنر نویسندگی بیهقی (۱) هنر نویسندگی بیهقی از نظر محمود دولت آبادی (۱) واژگان کهن زبان فارسی را مرهون بیهقی (۱) وب سایت سبزوار فرهنگ (۱) وب سایت گروه ورشرنگ (۱) وبسایت خانه فرهنگ دانشجو (۱) وبلاگ سبزوار شهر برترین ها (۱) وبلاگ سرزمین تاریخ (۱) وبلاگ عبداله باقری حمیدی (۱) وحید ششتمدی (۱) وزیری امیر حسنک (۱) وزیری امیر حسنک در جمع پرفروش‌ترین کتاب‌های هفته ا (۱) ویژگی خاص آیه الکرسی (۱) ویژگی سخن ابوالفضل بیهقی (۱) ویژگی های تاریخ بیهقی (۱) ویژگی های سلطان مسعود از نگاه ابوالفضل بیهقی (۱) کابینت طریقتی (۱) کاریکاتور های وبلاگ طنز اجتماعی مملی (۱) کامیون داران حارث آباد سبزوار (۱) کامیون های روستای حارث آباد (۱) کانال تلگرام ابوالفضل بیهقی (۱) کانال تلگرام حارث آباد (۱) کتاب بیهقی پژوهشی در ایران (۱) کتاب بیهقی پژوهی تالیف دکتر احمد رضی (۱) کتاب تاریخ بیهقی روایتی سینمایی (۱) کتاب دهانه‌های آتش (۱) کتاب ماهگل حسین خسروجردی نویسنده معاصر سبزوار (۱) کتاب های بیهقی (۱) کتاب کوشش پروانه به قلم استاد حسین خسروجردی (۱) کتابخانه شخصی دکتر علوی مقدم مرکز بیهقی پژوهی (۱) کربلایی عباس پور اشرف (٢) کلمات پرمعنی (۱) کلنل محمود دولت آبادی (۱) کلیات شمس تبریزی (۱) کلیدر (۱) کلیدر محمود دولت آبادی (۱) کلیدر محود دولت آبادی (٤) کلیدر و تاریخ بیهقی (۱) کلیفورد ادموند بازورث (۱) کم کاری اساتید دانشگاه های سبزوار درباره بیهقی (۱) کمک دکتر علوی مقدم به بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (۱) کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سبزوار (۱) کنایه های ادبی تاریخ بیهقی (۱) کوروش پادشاه جاودانه ایران زمین (۱) کوروش کبیر (۱) کوشش پروانه به قلم حسین خسروجردی (۱) کوه میش سبزوار (۱) کینه و نفرت (۱) یادش بخیر بچه بودیم (۱) یادمان بیهقی (۱) یادنامه ابوالفضل بیهقی (۱) یادی از بونصر مشکان استاد ابوالفضل بیهقی (۱) یلدا این جشن دهقانی کهن (۱) یک شمعدانی برای دختر رحمان (۱)
دوستان من اسرار نامه سبزوار امير منصور شيرازيان نايلون سپيد امیر نعمتی لیمائی سرزمین تاریخ انتشارات بیهقی کتاب انجمن داستان بیهقی پایگاه اینتر نتی بین الحرمین زاهدان تاو پِلج ترک سیگار جشنواره فرهنگی هنری بیهقی خانم ربابه ( فرزانه ) دریاباری خانه فرهنگ دانشجو سبزوار خرید پد کینوکی خرید ساعت زنانه تباد لینک دکتر ابوالقاسم رحیمی دکتر احمد خواجه ایم دکتر الهه معروضی نیستان دکتر سید مهدی زرقانی دکتر سیمین رودکیان تحلیل ادبیات دکتر علی شریعتی دکتر فاطمه نعنا فروش دکتر محمد جعفر یاحقی دکتر مریم حسینی دکتر مهیار علوی مقدم دکترعبدالرضا مدرس زاده باران فرهنگ دوستداران دکتر شریعتی سبزوار آنلاین سبزوار برتر وبلاگ مصطفی سبزواری سبزوار پیام سبزوار نیوز سلام سربدار سبزوار شاهدان کویر مزینان شركت توليدي نايلون سپيد صبح سبزوار طبیعت دوستان سبز سبزوار طنز اجتماعی مملی عینک ریبن اصل عینک ویفری فرشگرد وبلاگ آناهید خزیر فیس بوک حارث آبادی 1 فیس بوک حارث آبادی 2 کافی کتاب ادبی کتابحانه عمومی حاج ملاهادی سبزوار کَهنه ، ای سرزمین قوم کُهن گلهای حسرت عبدالله باقری حمیدی گن لاغری مجله اینترنتی سبزواری ها محمد اکبری سکوت بی انتها مهتاب بلالی جغرافیای سبزوار موسسه شهر کتاب نایلون سپید هفته نامه سرارسری سهند تبریز سردبیر: عبدالله باقری حمیدی وب سایت رسمی روستای حارث آباد وبلاگ حمید رضا سید نیا استاد و نوازنده دف و تنبک سبزوار وبلاگ روستای دارین سبزوار وبلاگ مقصودی یار شهردار محترم شهرستان سبزوار پرتال زیگور طراح قالب