رضا حارث آبادی  09122042389  -09193060873
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ رضا حارث آبادی 09122042389 -09193060873
آرشیو وبلاگ
      ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی Abolfazlbeyhaghi (غرض من آن است که تاریخ پایه ای بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند.)
تاریخ بیهقی‌گلزار کلام‌ از دیدگاه دکتر محمد حسن صنعتی نویسنده: رضا حارث آبادی 09122042389 -09193060873 - ۱۳٩٤/۸/۱

تاریخ بیهقی‌، گلزار کلام‌ /دکتر محمد حسن صنعتی

نقشها در نگاشتة بیهقی به چشم می‌آیند و نمی‌آیند. دیدار می‌نمایند و پرهیز می‌کنند. نوشتة او از سنخ تاریخهایی نیست که در آنها دهها عبارت متوالی و مطنطن و پرصنعت لفظی هست که قصد نویسندة آنها تنها این بوده است که بگوید «خورشید دمید» و یا در آن چند عبارت طولانی با لغات مهجور هست که غرض محرّر فضل‌فروش و عبارت پرداز آن این بوده است که بگوید «پای اسب فلان سردار به سنگ آمد و مجروح شد.» (دبیر سیاقی‌، گزیده تاریخ بیهقی‌، 1381: 2 و 3)2 و البته نه از سنخ تاریخهایی است که مورخ در شرح جنگ عظیم دو پادشاه که مقدمات مفصلی دارد و در بیان شکست یکی که معلول دهها علت است و گریز دیگری که همراه دهها دلیل و سابقه باید ذکر شود، تنها به این عبارت کوتاه اکتفا کرده و نوشته است‌: فلان  امیر در فلان شهر بشکست و به فلان شهر افتاد.3 (همان‌: 3)

نثر بیهقی از نثرهای خوب و بی‌تکلف زبان فارسی است که نویسندة زبردست آن در عصر خود جهات انسجام و سهولت عبارات را به تمام معنی رعایت کرده و دشواری آن در زمان ما به علت قدمت زمان است و الّا در مقام مقایسه معلوم می‌شود که نثر بیهقی در قرن پنجم خاصه در طریقة نثر دورة اول غزنوی‌، چه اندازه روان و منسجم است‌. از خصوصیات نثر بیهقی یکی این است که اضافه بر مطلوب یک جمله نوشته نشده و توان گفت که الفاظ و معانی او موازن و مساوی است به خلاف نویسندگان دیگر که اکثر عبارات آنها از معانی بیش‌تر و به خلاف نویسندگان فلسفی که معانی آنها از الفاظ بیشتر است‌. کلیة معانی در تاریخ بیهقی‌، به الفاظ و کلمات مخصوص تعبیر شده و هرگز دو معنی به یک طریق تأدیه نمی‌شود. (فروزانفر، تاریخ  ادبیات ایران‌، 1383: 330)

بیهقی به خوبی می‌داند که اگر نثر خویش را از ایجاز مُخل مصون نگه دارد هنر ایجاز به او کمک خواهد کرد تا معانی بیشتر و بلندتری در جان خوانندگان بنشاند. ایجاز به بیهقی این امکان را می‌دهد که سخنش را با مقتضای حال کوک کند. از این جهت به آن نقاش بزرگی ماننده است که با خطوطی اندک و کج و معوج‌، چهره‌ای را ترسیم می‌کند. رابطه‌ای که بیهقی با ایجاز برقرار می‌کند رنگارنگ است‌; به این دلیل ایجاز در بیهقی یک چهره ندارد. یکی از مهمترین نمودهای ایجاز در تاریخ بیهقی‌، تلخیص و گزینش روایت است‌. بی‌گمان حوادث تاریخ مسعودی محدود به همین اندازه که بیهقی ترسیم کرده است نبود. بلکه بیهقی تنها به مشتی از خروار بسنده کرده است‌،. بیهقی نسبت به حب و بغضی که با حوادث دارد به گلچین کردن آنها می‌پردازد; گاهی لحظه به لحظة حوادث را شرح می‌دهد و زمانی به چند کلمه خلاصه می‌کند. پس ایجاز رابطة تنگاتنگی با تفکر و روان راوی دارد و هم ارتباطی با ساختار تاریخ و مقتضای حال‌. بیهقی وقتی می‌خواهد از مراسم عزاداری برای سلطان محمود سخن گوید به چند جمله بسنده می‌کند: امیر دیگر روز بار داد با قبایی و ردایی و دستاری سپید و همه اعیان و مقدمان و اصناف لشکر به خدمت آمدند سپیدها پوشیده و بسیار. جزع بود. سه روز تعزیتی ملکانه برسم داشته آمد، چنانکه همگان بپسندیدند. (بیهقی‌، شرح خطیب رهبر، 1375، 1: 13) اما وقتی که احمد به داستان حسنک می‌رسد روایت و جهان گردندة داستان بسیار آرام حرکت می‌کند و از کلی‌گویی به جزیی‌گویی تبدیل می‌شود.4

نمود دیگر ایجاز در تاریخ بیهقی‌، سخنان موجز است در معنای بسیار گاهی این معنای بسیار با کنایه‌، ابهام‌، ایهام و تمثیل همراه است‌. این نوع ایجاز در تاریخ بیهقی نمود زیباشناختی دارد و در بیشتر مواقع التذاذ ادبی را هم به دنبال دارد. کلمات در این نوع ایجاز ارزش خاصی دارند و گاهی ذهن خواننده معطوف به زبان می‌شود. بیهقی وقتی از عظمت سلطان گذشته یاد می‌کند و عصر او را می‌خواهد ترسیم کند چنین می‌گوید: روزگار او عروسی آراسته را مانست‌. (همان‌: 55) یا وقتی که حسن میمندی وزیر می‌شود و مردم برای او هدایا می‌آورند بیهقی می‌نویسد: و مهتران و اعیان آمدن گرفتند، چندان غلام و نثار و جامه آوردند که مانند آن هیچ وزیری را ندیده بودند، بعضی تقرّب را از دل و بعضی از بیم‌. (همان‌: 205)5

اطناب در تاریخ بیهقی گسترة وسیعتری دارد از آنچه معمولاً می‌گویند: اطناب یعنی لفظ، فربه‌تر از معنی‌. ملک‌الشعرای بهار در این باره می‌نویسد: برخلاف نثر دورة اول که به غایت موجز و با جمله‌های مختصر بود، نثر ابونصر و ابوالفضل قدری مفصل‌تر و دارای جمله‌های طولانی‌تر می‌باشد. مترادفات لفظی بسیار کمیاب‌، اما الفاظ و عباراتی استعمال می‌شود برای روشن ساختن مطلب که در نثر قدیم نبوده است‌. (بهار، سبک‌شناسی‌، 1370، 2: 67)

اطناب در تاریخ بیهقی زایدة نگرش تازه است زیرا او تاریخی دگرگونه می‌نویسد: می‌خواهم که داد این تاریخ به تمامی بدهم و گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نماند. (بیهقی‌، شرح خطیب رهبر، 1375، 1: 10) اطناب تاریخ بیهقی با اطناب نثر مصنوع کاملاً تفاوت دارد; زیرا اطناب در نثر مصنوع زایده مترادف آفرینیهای زاید و نمایش الفاظ سنگین است‌، در حالیکه اطناب بیهقی از تفکر جزیی‌نگرانه او حکایت می‌کند. واقعة بر دار کردن حسنک می‌توانست در یک صفحه تمام شود، در حالی که بیهقی تنها دربارة مادر حسنک دو صفحه از تاریخش را با کلماتی که عاطفة نابی را در خود دارند پر کرده است‌.

عامل دیگری که در دراز شدن تاریخ ابوالفضل دخیل بوده است‌، تفکر اخلاقی است‌. بیهقی از داستانها نتیجة اخلاقی می‌گیرد و گاهی هدف تاریخ را تنها تعلیم و پرورش اخلاق می‌داند. تمثیل هم عاملی است در اطناب تاریخ بیهقی‌. ابوالفضل برای اینکه به رابطة علّی داستانهایش پی ببرد، گاهی به طور انتقادی از تمثیل کمک می‌گیرد. اما مهمترین عامل اطناب در تاریخ بیهقی توصیف است‌. بیهقی گاهی چنان در توصیف غرق می‌شود که فراموش می‌کند که تاریخ نباید به درون قهرمانانش برود. توصیفات بیهقی گاهی چنان دقیق و زیباست که باید گفت اطناب در تاریخ بیهقی گاهی زیباتر از ایجاز نمود پیدا کرده است‌. (جهاندیده‌، متن در غیاب استعاره‌، 1379: 102 ـ 96)

بیهقی در طنز ـ و تعریض ـ به تواریخ قدیم می‌گوید: «اگرچه این اقاصیص از تواریخ دور است ـ چه در تواریخ چنان می‌خوانند که فلان پادشاه فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد و فلان روز جنگ یا صلح کردند. این آن را بزد و بر این بگذشتند ـ اما من آنچه واجب است به جای آرم‌.» این واجب چه بوده است‌؟ به گفتة مصحح دانشمند تاریخ بیهقی ـ دکتر علی اکبر فیاض ـ نوشتن تاریخی زنده و حساس برای آیندگان بوده است آن هم تاریخ اجتماع‌، با مناظری ارزنده از زندگانی فردی و اجتماعی آن عصر. منتهی به رعایت مصلحت و روش زمان بر محور نام و عمل سلطان مسعود غزنوی‌. این است سر آن تفصیلهای دلاویز و چهره‌پردازیهای زیبا که مایة امتیاز کتابش و ارجمندی کارش شده است‌. (دبیر سیاقی‌، گزیده تاریخ بیهقی‌، 1381:7)

در زبان این تاریخ ارجمند که دقیق می‌شویم آن را ملاطی از تفکر فردوسی و ابن سینا می‌یابیم‌. در دوره‌ای قلم می‌چرخاند که ایران به درونگرایی خود نرسیده است‌، بر این اساس کلمه برای بیهقی تنها کلمه است‌. با این نگرش او در بین عناصر بیانی ـ مجاز، تشبیه‌، استعاره و کنایه ـ بیشتر به مجاز مرسل توجه نشان می‌دهد: دیگر به هیچ حال این دیار را مهمل فرونگذاریم که ما را بر نیک و بد این بقاع چشم افتاد. (بیهقی‌، شرح خطیب رهبر، 1375، 1: 14) در این عبارت بقاع جانشین دیار است‌، یعنی بیهقی ذکر خاص و ارادة عام کرده است‌. بیهقی می‌گوید: معالی ایشان چون آفتاب روشن است و ایزد عزّ ذکره مرا از تمویهی و تلبیسی کردن مستغنی کرده است‌. (همان‌: 162) تمویهی در اصل به معنی سیم و زراندود کردن است ولی اینجا مجازاً به معنی باطلی را حق جلوه‌دادن است‌.6

بیهقی نویسنده‌ای است که به ادب و شعر عصر خود وابسته است و وقتی قلم می‌زند یا شیفتة موسیقی شعر زمانش می‌شود و یا دلبستة ترکیبات ادبیات عصر خود. از این جهت عنصر تشبیه هم در تاریخ بیهقی راه یافته است‌. البته هر انسانی که سخنی می‌گوید نوعی رابطه با تشبیه پیدا می‌کند. بیهقی نیز در جستجوی تشبیه نیست‌، بلکه کلمات او وقتی رج می‌گیرند، تشبیه را طلب می‌کنند: و روزگار او عروسی آراسته را مانست‌. (همان‌: 55) ماهی‌ای را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده و غارت شده و بینوا گشته‌. (همان‌: 58) اما بباید دانست که فضل هرچند پنهان دارند آخر آشکارا شود چون بوی مشک‌. (همان‌: 206)7

تصاویر و جزئیات اغلب واقعی و نفسانی ترسیم شده‌اند و جنبة بصری آنها قوی است‌، همانطور که حس‌ّ بینایی بر سایر حواس ارجح است‌. برخی تصاویر ترسیمی بدین قرار است‌: «لشکر چون کوه آهن‌، خار در موزه‌اش افتاده‌; آبی بر آتش آمد. مرگ خار زندگانی است‌.»8 شرح جزئیات دربارة افراد نیز به نقاشی می‌ماند: «احمد دست بر دست زد» (بیهقی‌، تصحیح فیاض‌، 1375: 412)

یکی از مهمترین شگردهای برانگیزندة تاریخ بیهقی در کاربرد آرایشهای کلامی استعاره‌ها و تشبیهاتی است که در آن به کار رفته است‌. (والدمن‌، زمانه زندگی و کارنامة بیهقی‌، 1375: 182)9 و البته بیهقی پای‌بند این دغدغه مانده است که وی به عنوان مورخ باید جهان را توصیف کند و اگر بهره بردن وی از هنرهای کلامی و بیانی وی را به توصیف روزگاری سوق دهد که وی ساخته است و نه روزگاری که وی در آن می‌زیسته‌، از جادة امانت‌داری و صداقت دورافتاده است‌. به هر تقدیر، چه به خاطر حضور دوره‌ای که هنوز کلام نثر به استعاره بدل نشده و چه به خاطر تعریف و تلقی خاص بیهقی از روایت تاریخ‌، ذهنیت بیهقی به صورت گسترده به استعاره تمایل پیدا نکرده است‌. شاید بهترین اصطلاحی که می‌توان برای استعارات راه یافته به کلام بیهقی به کاربرد، اصطلاح «استعارات مستخدمة» بند تو کروچه است‌. کروچه در این باره می‌نویسد: «استعاره‌های مستخدمه گشایندة یک مشکلی است در فهماندن مقصود; به این معنی که وی برای بیان آنچه در یک موقع معین احساس می‌کند آن وسیله را به کار می‌برد.»

بارزترین نمود استعاره در تاریخ بیهقی جایی است که بیهقی می‌خواهد به طور مستور و پوشیده مسئله‌ای را عنوان کند. از ابهام و تاریکی استعاره‌، استفاده می‌کند و حرف خود را می‌زند. مثلاً زمانی که می‌خواهد غلام امیر یوسف را وصف کند که چگونه زمان بلوغ او فرارسید و دیگر امیریوسف نمی‌توانست تمتع از آن ببرد و چون بیهقی نمی‌خواست قلم خود را آلوده کند و از جهتی هم می‌خواست این مسئله را گزارش کند، اینگونه می‌نویسد: چون شب سیاه به روز سپیدش تاختن آورد و آفتاب را کسوفی افتاد. (بیهقی‌، شرح خطیب رهبر، 1375، 2: 403)

یکی دیگر از صنایعی که به گونه‌ای مناسب و به اندازه در متن تاریخ بیهقی وارد گردیده کنایه است‌: آن مردک شیرازی بناگوش آگنده چنان خواهد که سالاران در فرمان او باشند. (بیهقی‌، شرح خطیب رهبر، 1375، 2: 418) مراد از کنایة «بناگوش آگنده‌»، ستبر گردن بودن و مع‌الواسطه تن‌پرور و احمق بودن است‌.10 از آنجا که کنایه نیز رسیدن از یک سطح به سطح دیگر است و ارتباطی بین دو سوی حاضر و غایب ایجاد می‌کند جنبة هنری و ادبی دارد. کنایه بیش از سایر عناصر زیباشناختی در نثر بیهقی حضور یافته و این مسئله به نگرش بیهقی نسبت به زبان نوشتاری برمی‌گردد. بیهقی هم از کنایات ادبی سود جسته است و هم از کنایات مردمی‌. از یک طرف امکانات زبانی خود را توسط زبان مردم بسط می‌دهد و از طرف دیگر زبان شعر عصر خود را در نظر دارد. از آنجا که یک طرف زبان بیهقی در میان زبان مردم است و جهت دیگر در میان ادب‌، کنایات بیهقی را می‌توان به دو دستة بزرگ تقسیم کرد:

1 ـ کنایه‌های ادبی‌: این کنایات از نیروی فوق‌العادة ادبی برخوردارند و در ساختمانشان یا تشبیه یا غلو یا ایجاز به گونه‌ای ابهام شاعرانه به کار رفته است و همین مسئله به این دسته از کنایات ساختاری نو و لذت آفرین بخشیده است‌. (جهاندیده‌، متن در غیاب استعاره‌، 1379: 91 و 92) نمونه‌ای از این نوع کنایه چنین است‌: جنگی پیوستند، چنانکه آسیا بر خون بگشت‌. (بیهقی‌، شرح خطیب رهبر، 1375، 1: 290) و مردکی پر منش و ژاژخای و باد گرفته بود. (همان‌، 2: 472) پادشاه فرخ‌زاد جان شیرین و گرامی بستانندة جانها داد و سپرد و آب بر وی ریختند و شستند و بر مرکب چوبین بنشست‌. (همان‌: 512 و 513)

2 ـ کنایه‌های زبانی‌: در این نوع‌، کنایات تاریخ بیهقی‌، از حادثه زبانی چندانی برخوردار نیستند که این کنایات را بیهقی از بطن جامعة خود بیرون آورده است‌. به همین دلیل است که می‌توان گفت زبان بیهقی برعکس زبان نثرپردازان مصنوع‌، ریشه‌های بسیار زیادی در میان مردم دارد. از این نوع کنایه می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: تا پس از این دندانهاکند شود از ری (همان‌: 35) باد حاسدان یکبارگی نشسته آمد. (همان‌: 64) من آنچه نبشتم از این ابواب حلقه در گوش باشد. (همان‌: 203) قابل ذکر است البته که اکثر کنایه‌های تاریخ بیهقی مثل لغات این اثر، روشن و قابل فهم‌اند. (جهاندیده‌، متن در غیاب استعاره‌، 1379:92 و 96)

جای جای تاریخ بیهقی منصّه ظهور زیباترین تصاویر ادبی است که از کلک و تحریر یک تاریخ‌نگار بر صحیفه کتابت نقش گردیده است‌:

ـ چون این پادشاه در سخن آمدی جهانیان بایستی که در نظاره بودندی که دُر پاشیدی و شکر شکستی‌.

ـ چشمهای ایشان پر بود از احترام و احتشام او.

ـ آن مغرور آل بویه و غوغا در جوشیدند و یک بار غریو کردند و چون آتش از جای درآمدند.

ـ پیرایة ملک پیران باشند.

ـ احمق کسی باشد که دل درین گیتی غدّار فریفتگار بندد.

ـ بزرگا مردا که او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فروتواند شکست‌.

ـ در آسیای روزگار بگشت و خاست و افتاد و بر شغل بود و نبود.11

انواع استعاره (تصریحیه‌، مکنیّه‌)، مجاز، تشبیه و جناس و دیگر هنرورزیهای بیانی و بدیعی در سطور این نثر فاخر و دلاویز رخ نموده است‌.

ـ بوسهل زوزنی‌، کمان قصد و عصیبت بزه کرد.

ـ اسکندر مردی بود که آتش‌وار سلطانی وی نیرو گرفت و بر بالا شد و روزی چند سخت اندک و پس خاکستر شد.

ـ به یک‌بارگی خروش کردند سخت هول که زمین بخواست درید.

ـ سیل پیوسته چون لشکر آشفته درمی‌رسید.

ـ این قصیدة غرا چون دیبا، درو سخنان شیرین با معانی دست در گردن یکدیگر زده‌.

ـ بیعت و سوگندنامه را استاد من به پارسی کرده بود ترجمه‌ای راست چو دیبأ دوروی‌.

ـ تو آن مشعله دولتی از برای امیرالمؤمنین که فرو نمی‌نشیند و آن شمشیر دولتی که کندی و ایستادگی نمی‌داند.

ـ فصلی خوانم از دنیای فریبنده به یک دست شکر پاشنده و به دیگر زهرکشنده‌. گروهی را به محنت آزموده کرده و گروهی را پیراهن نعمت پوشانیده‌.

ـ گفت کار سخت سست می‌رود سبب چیست‌؟

ـ متحیر و شکسته دل می‌رفتند راست بدان مانست که گفتی باز پسشان می‌کشند.

ـ این جهان گذرنده دار خلود نیست و همه بر کاروان گاهیم و پس یکدیگر می‌رویم‌. (افقهی‌، صور خیال در نثر فارسی‌، 1374: 22 ـ 19)

و البته فراموش نمی‌کنیم که بیهقی بیش از هنرهای لفظی و بازیهای سجع و جناسی با الفاظ و حروف کلمات‌، به هنرهای درونی از قبیل معانی و نیمه درونی از قبیل بیان تعلق داشته‌، چرا که در آنها با دور نگهداشتن نثر از تکلّف لفظی‌، امکان التفات عمیق‌تر به معانی تاریخ را در بیان زیبا و برخوردار از هنر معانی در سخن برای خود محفوظ نگه می‌داشته‌.

در نثر بیهقی هیچ‌گونه تکلف سجع یا محسنات دیگر از قبیل مطابقه و موازنه و تجنیس و نیز تکلیف بلاغت دیده نمی‌شود و با وجود این‌، نثر بیهقی بی‌نظیر و فوق‌العاده استادانه و محکم و در عین حال روان و مؤثر است‌. (فروزانفر، تاریخ ادبیات ایران 1383: 330) می‌توان گفت هنر بیهقی در آن بوده که وارده از عالم و بلکه آسمان معانی‌، بیان و بدیع را به تکریم در بسیط و بلکه زمین نثر بلند خود می‌نشانده‌. این وارده می‌توانسته تلمیح به داستان یوسف در سیاهچال باشد یا هر هنر دیگر: امیر مسعود از این بیازرد که چنین درشتیها دید از عمّش و قضأ غالب با این یار شد تا یوسف از گاه به چاه افتاد (بیهقی‌، شرح خطیب رهبر، 1375، 2: 399) در این تلمیح که مربوط به سرگذشت یوسف عموی سلطان مسعود است‌، ضمن چشمزدی به سرگذشت یوسف پیامبر (ع‌) ایهام در نام یوسف نزدیک به یوسف دور، عموی مسعود و یوسف پیامبر نیز به چشم می‌خورد; خاصه آنکه عموی مسعود از تخت فرمانروایی در سیاهچال حبس افتاد، همچون یوسف که در کودکی به چاهش افکنده بودند و در بزرگی از گاه عزّت در درگاه عزیز مصر به سیاهچال و حبس افتاده بود. بدین سان‌: آن را تحریر من کردم که بوالفضلم که نامه‌های حضرت خلافت و از آنان خانان ترکستان و ملوک اطراف همه به خط من رفتی و همة نسختها من داشتم و به قصد ناچیز کردند و دریغا و بسیار دریغا که آن روضه‌های رضوانی بر جای نیست‌.

 

پی‌نوشتها:

1 ـ به نقل از مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر.

2 ـ مرحوم سید جعفر شهیدی پس از آنکه نثر دشوار خوان و پر اطناب «درة نادره‌» نوشتة میرزا مهدی‌خان استرآبادی ـ از منشیان قرن دوازدهم و سیزدهم هجری در عصر نادرشاه افشار ـ را تصحیح و تعلیق کرده در صفحة 719 به پایان می‌رساند، «تلخیص و تحریر درة نادره به نثر ساده‌» را با این پای‌بندی که «جمله‌بندیهای کتاب محفوظ ماند» در 40 صفحه می‌نگارد و ارائه می‌کند; ر. ک‌: میرزا مهدی خان استرآبادی‌، درة نادره‌، به اهتمام سید جعفر شهیدی‌، تهران‌، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی‌، پاییز 1384; صص 762 ـ 723

3 ـ ر. ک‌: کتاب حبیب‌السیر تألیف خواندمیر، کتابی است به زبان فارسی در تاریخ عمومی‌، از غیاث‌الدین خواندمیر (حدود 942 ـ 880  'û . ق‌) مورخ ایرانی‌; مشتمل بر تاریخ انبیای سلف و ظهور اسلام‌، خلفا و سلاطین تا روی کار آمدن صفویه‌. مؤلف این کتاب را به نام خواجه حبیب‌الله وزیر هرات تألیف کرده است‌. (930 ـ 927  'û . ق‌) عنوان کتاب را نیز از نام این شخص گرفته است‌. (طبری‌، زبدة‌الآثار، 1372: 171) مقایسه کنید نوشته وی را که چند هزار سال تاریخ بشر را در سه جلد نگاشته با نوشتة میرزا مهدی استرآبادی که شرح تنها بخشی از وقایع مربوط به دوره و سلطنت 12 سالة نادرقلی میرزا ـ و بعداً موسوم به نادرشاه افشار ـ را به کتابی قطور و پرحجم برآورده است‌.

4 ـ ر. ک‌: بیهقی‌، شرح خطیب رهبر، 1375، 1: 231

5 ـ نیز روژ. ک‌: همان‌: 227، 236، 288، 399، 883، 925.

6 ـ ر. ک‌: جهاندیده‌، متن در غیاب استعاره‌، 1379: 83 و 84.

7 ـ ر. ک‌: جهاندیده‌: 86 و 87. بنای ما در این مقال بر ذکر همة مصداقهای هنر بیان در کلام بیهقی نبوده است‌.

8 ـ ر. ک‌: بیهقی‌، تصحیح فیاض‌، 1375: 442، 314، 295، 426.

9 ـ روشن نیست که بیهقی عامداً و متصنعانه از لوازم آرایش کلام سود برده باشد و به نظر می‌رسد آنچه در کلام وی بروز یافته‌، ورودی طبیعی داشته است‌.

10 ـ در این باب نیز سینا جهاندیده گزارش مختصر اما جامعی آورده است‌. ر. ک متن در غیاب استعاره‌، 1379: 96 ـ 90.

11 ـ ر. ک‌: افقهی‌، صور خیال در نثر فارسی‌، 1374: 22 ـ 19

  نظرات ()
مطالب اخیر ابوالفضل بیهقی مورخ ، ادیب ، نویسنده و استاد مسلم نثر فارسی برگزاری جلسات بیهقی خوانی در سبزوار به همت بنیاد مردمی صدک تاغ گونه بلامنازع عملیات احیایی بیابان کانال و سوپر گروه عمران و آبادانی روستای حارث آباد شهرستان سبزوار امثال و کنایات بیهقی در زبان امروز از نظر استاد ابوالقاسم جلیل پور تحول معنایی در واژه­های تاریخ بیهقی بیهقی و ارزش اثرش‌ تاریخ بیهقی‌ و تأثیر آن بر ادبیات امروز یک شمعدانی برای دختر رحمان بخشی از رُمان یار حسین خسروجردی بیوگرافی استاد حسین خسروجردی نویسنده و رمان نویس برجسته معاصر سبزوار
کلمات کلیدی وبلاگ «تاریخ بیهقی » یا حقی و سیدی (۱) "یلدا این جشن باستانی کهن" (۱) 53 اثر دراماتیک نهفته در تاریخ بیهقی (۱) abolfazl beihaghi (۱۱) abolfazl beyhaghi (٢) abolfazl beyhaghi bolfazl beyhaghi (۱) abolfazlbeyhaghi (۱٥) beihaghabolfazli (٢) beihaghi abolfazl (۱) birthplace village of hares abad a bayhaqi (٢) history of bayhaq (۱) introduction to the history of bayhaqi (۱) khajeh abolfazl mohammaebn hossin beyhaghi (۱) masoudian histo (۱) آئین نوروزی در زادگاه بیهقی (۱) آرامگاه سنایی در غزنین (۱) آشنایی با حسین خسروجردی رمان نویس معاصر سبزوار (۱) آشنایی با محمود امیری عکاس برجسته ایران (۱) آشنایی مختصر با حکیم عمر خیام (۱) آناهید خزیر (۱) آناهید خزیر موسسه شهر کتاب (٢) آناهید خزیر وسسه شهر کتاب (۳) آنتوان چخوف (۱) آیا بیهقی به فردوسی ارادت داشت (۱) آیـا دنیـا چنـد مـاه دیگـر به پایـان خواهـد رسیـد؟ (۱) آیا شب یلدای امسال پایان دنیاست؟ (۱) آیین رزم در عصر غزنویان و تاریخ بیهقی (۱) آیین های ازدواج در تاریخ بیهقی (۱) ابوالحسن علی بن زید بیهقی (۱) ابوالفضل بیهقی (۱٥٤) ابوالفضل بیهقی ادیب شیرین سخن (۱) ابوالفضل بیهقی از منظر بزرگان تاریخ و ادب پارسی (۱) ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی (۱٠٠) ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی h (۱) ابوالفضل بیهقی بریده ای از تاریخ بیهقی (۱) ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی (۱) ابوالفضل بیهقی تاریخ نگار منصف (۱) ابوالفضل بیهقی جوانمردی راستین به قلم دکتر فاطمه ن (۱) ابوالفضل بیهقی حقیقت گوی عادل (۱) ابوالفضل بیهقی در آستانه فراموشی (٤) ابوالفضل بیهقی گزارشگر حقیقت (۱) ابوالفضل بیهقی معمار کاخ نثر پارسی دری است (۱) ابوالفضل بیهقی نویسنده شیعه مذهب ایرانی (۱) ابوالفضل بیهقی و احترام از استاد (۱) ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی-احسان طبری (۱) ابوالفضل بیهقی و محققان تاریخ او (۱) ابوالفضل بیهقی و نیکیِ نوشتن از حسین خسروجردی (۱) ابوالفضل بیهقی وتاریخ بیهقی (۱) ابوالفضل بیهقی وشعر نو (۱) ابوالفضل بیهقی کیست (۱) ابوالفضل بیهقی کیست؟ (۱) ابوالقاسم جلیل پور (۱) ابولفضل بیهقی و بونصر مشکان (٢) احترام از استاد در آیین بیهقی (۱) احمد شاملو (۱) احمد طالبی نژاد و ارزش های سینمایی تاریخ بیهقی (۱) اختلاس به روایت بیهقی (۱) ارامگاه دکتر شریعتی در دمشق-سوریه: (۱) ارتباط با وبلاگ ابوالفضل بیهقی (۱) ارزش های سینمایی تاریخ بیهقی (۱) ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی (۱) ارمغان بهداروند کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی (۱) از روح رمان کوندرا تا جهانبانان خسروجردی (۱) از فراز تا فرود یحیی برمکی (۱) ازدواج در تاریخ بیهقی (۱) ازدواح و شصت توصیه خواندنی (۱) اسب چوبی (۱) اسب چوبی، آیینی کهن از دیار سبزوار (۱) استاد علوی مقدم (٢) استاد علی اصغر محمدخانی شهر کتاب (۱) استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی (۱) استاد منوچهر دانش‌پژوه (۱) استادان زبان فارسی هند ایران (۱) استقبال سوسن شریعتی دختر دکتر شریعتی از پیامکها در (۱) اسرارنامه سبزوار (٢) اصغر فرهادی (۱) افتخار ادبیات فارسی به تاریخ بیهقی (۱) افتخار دیار بیهق و سربداران دکتر شریعتی (۱) افسانه کوه میش (۱) اگر بیهقی عرب‌گراست چرا کتابش به فارسی است (۱) امام حسین (۳) امام حسین (ع)هنوز مظلوم است (٢) امام زمان عج (۱) امثال و کنایات بیهقی در زبان امروز (۱) امیر نعمتی لیمائی (۱) امیر نعمتی لیمائی ، دانشجوی دکترای تاریخ ایران بعد (۱) امیر نعمتی لیمائی وبلاگ سرزمین تار (۱) انتقاد روزنامه افغانی از عدم توجه به تاریخ بیهقی (۱) انتقال چهار راس جبیر باقیمانده از شیر احمد به خواف (۱) انجمن علمی ادبی دانشجویان افغانستان مقیم ایران (۱) انسان ها در نقش بازیگر (۱) انیشتن (۱) انیمیشن زندگی ابوالفضل بیهقی (۱) اهمیت تاریخ بیهقی (۱) اهمیت و جایگاه تاریخ بیهقی در تاریخ و ادب فارسی (۱) اول آبان روز ملی ابوالفضل بیهقی (٦) اول آبان روزبزرگداشت ابوالفضل بیهقی (٤) اول آبان روزملی ابوالفضل بیهقی (۱) اول آبان ماه روز ملی ابوالفضل بیهقی گرامی باد (۱) اول آبانماه 1395 همایش ملی بیهقی در سبزوار (۱) اولین تصحیح تاریخ بیهقی (۱) ایستگاه تثبیت شن در منطقه حارث آباد سبزوار (۱) ایستگاه تحقیقات جنگلها و مراتع حارث آباد (۱) ایستگاه تحقیقات جنگلها و مراتع حارث آباد سبزوار (۱) باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست (۱) بازی کامپیوتری انگری بردز وتهاجم فرهنگی (۱) بال هایت را کجا جا گذاشتی ای انسان ؟ (۱) بالزاک و بیهقی (۱) بچه که بودیم (۱) براتعلی الهی (۱) برای کاریز گریان کسکن به قلم حسین خسروجردی (۱) برای یافتن آرامگاه ابوالفضل بیهقی اشتباه نروید (۱) بردار کردن حسنک وزیر (۱) بررسی شخصیت بونصر مشکان (۱) بررسی شخصیت بیهقی در وبلاگ سکوت بی انتها (۱) بزرجمهر حکیم و کسر (۱) بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (۱) بزرگداشت ابوالفضل بیهقی اول آبان ماه در سبزوار برگ (۱) بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در 11 آبان ماه 1394برگز (۱) بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در اواسط آبان ماه 1394برگز (۱) بزرگداشت بیهقی (۱) بزرگداشت خواجه ابوالفضل بیهقی در سبزوار برگزار شد (۱) بزغاله مار بزرگترین خزنده جنگل های حارث آباد (۱) بلاغت در نامه‌های تاریخ بیهقی (۱) بلقیس سلیمانی داستان‌نویس و ادب‌پژوه (۱) بنای یادبود و تندیس ابوالفضل بیهقی (۱) بنیاد مردمی صدک صدای دوستداران کتاب (۱) بورس تحصیلی امام حسین در سخنرانی دکتر علی شریعتی (۱) بونصر مشکان (۱) بونصر مشکان و تاریخ بیهقی (۱) بـوی کباب / داستانک تلخ اما واقعی (۱) بیماری های پسته (۱) بیهق (۱) بیهق این اقلیم هزارتکه باستان بخش سوم (۱) بیهق این دیار هزار تکة باستان حسین خسروجردی (۱) بیهقی (٢٩) بیهقی برجسته ترین تاریخ نگاران تمامی ادوار ایران (۱) بیهقی به روایت دولت‌آبادی (۱) بیهقی تاریخ‌نویسی سخت باریک‌بین است (۱) بیهقی تاریخ نگاری محافظه کار (۱) بیهقی تاریخش را از سر درد نوشته، نه بی‌دردی (۱) بیهقی جمله‌سازی را دگرگون می‌کن (۱) بیهقی حدادعادل و دکتر یاحقی (۱) بیهقی خدای مطلق نثر فارسی (۱) بیهقی خواستِ هنر را بر خواستِ قدرت چیره می‌کند (۱) بیهقی خوانی (۱) بیهقی خوانی در حارث آباد (۱) بیهقی خوانی در روستای حارث آباد (۱) بیهقی خوانی در سبزوار (۱) بیهقی در داستان حسنک شاعر است نه مورخ (٢) بیهقی مورخی وفادار و روایتگری هنرمند (۱) بیهقی نویسنده‌ی هنجارشکن (۱) بیهقی و ارزش اثرش‌ (۱) بیهقی و امر به معروف و نهی از منکر (۱) بیهقی و ایران پیش از اسلام (۱) بیهقی و تاریخ‌گرایان نوین (۱) بیهقی و داستان‌نویسی امروز (۱) بیهقی و ساختار روایت (۱) بیهقی و سینما (۱) بیهقی و شاملو (۱) بیهقی و شکسپیر (٢) بیهقی و فردوسی خالق شاهکارهایی جاودان (۱) بیهقی و گرایش تاریخی انصاف (۱) بیهقی و ماجرای کوری امیرمحمد غزنوی (۱) بیهقی و مردم افغانستان و تاجیکستان (۱) بیهقی و مردم هند و پاکستان (۱) بیهقی و میزانسن (۱) بیهقی و هنر نویسندگی (۱) بیهقی و کم لطفی با او در زادگاهش (۱) بیهقی ویحیی خشاب دانشمند مصری (۱) بیهقی کجاست محمدعلی اسلامی‌ندوشن (۱) بیهقی کیست‌ (۱) بیهقی، گزارشگر و مورخ (۱) بیوگرافی استاد حسین خسروجردی (۱) بیوگرافی استاد حسین خسروجردی رمان نویس سبزواری (٢) بیوگرافی حسین خسروجردی رمان نویس معاصر سبزوار (۳) بیوگرافی حسین خسروجردی نویسنده و رمان نویس معاصر س (۱) بیوگرافی دکتر علوی‌مقدم‌ فخر ادبیات سبزوار (۱) بیوگرافی مهدی سیدی فرّخد (۱) پایان دنیا (۱) پتانسیل های سینمایی تاریخ بیهقی (۱) پدر که باشی !!! (۱) پرسه در تاریخ بیهقی (۱) پروفسور عبدالعزیز ساشادینا (۱) پروفسور فضل‌الله رضا (۳) پروفسور میرزا ملا احمد (۱) پروفسور میرزاملااحمد آکادمی علوم تاجیکستان (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) پسته حارث آباد سبزوار (۱) پسته حارث آباد شهرستان سبزوار (۱) پسته روستای حارث آباد سبزوار (۱) پسته و انواع آن (۱) پوران شریعت رضوی در مدرسه روستای حارث آباد (۱) پویایی نثر بیهقی (٢) پیام دکتر غلامعلی حداد عادل در خصوص ابوالفضل بیهقی (۱) پیام دکتر غلامعلی حداد عادل درباره ابوالفضل بیهقی (۱) پیام زن (۱) پیشینه تعزیه (٢) پیله خانقاه مجنون (۱) پیوند دو ناساز آشتی ناپذیر در تاریخ بیهقی (۱) تأثیر کلام و بیهقی در چیست؟ (۱) تا (۱) تا شقایق هست، زندگی باید کرد (۱) تاب نوشته های دکتر علی شریعتی (۱) تاپ نوشته های خواندنی محمود دولت آبادی (٢) تاریخ بیهقی شاهکار ابوالفضل بیهقی (۱) تاریخ آل سبکتکین (۱) تاریخ بیهقی (٢۱٢) تاریخ بیهقی‌ و تأثیر آن بر ادبیات امروز (۱) تاریخ بیهقی‌گلزار کلام‌ دکتر محمد حسن صنعتی (۱) تاریخ بیهقی رُمان آموزنده (۱) تاریخ بیهقی ،دریایی از آگاهی‌های تاریخی (۱) تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی نثری کهن (۱) تاریخ بیهقی ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی حارث آبادی (٢) تاریخ بیهقی ادبیات را برای بسط تاریخ به خدمت گرفت (۱) تاریخ بیهقی این مکتوب یال افشان جاوید (۱٠) تاریخ بیهقی تاریخ است یا ادبیات (۱) تاریخ بیهقی تاریخ حقیقت (۱) تاریخ بیهقی تاریخ یا روزنامه نگاری (۱) تاریخ بیهقی تاریخی است گوهرنگارانه و واکاوانه (۱) تاریخ بیهقی در بوته ی نقد جدید (۱) تاریخ بیهقی در بوته ی نقد جدید دکتر فروغ صهبا (۱) تاریخ بیهقی در منزلت تاریخی دکتر محمد حسن صنعتی (۱) تاریخ بیهقی علی اکبر فیاض (۱) تاریخ بیهقی مهدی سیدی فرخد (۳) تاریخ بیهقی مهم‌ترین منبع تهران‌شناسی است (۱) تاریخ بیهقی نمونۀ درخشان استفاده از روایت در تاریخ (۱) تاریخ بیهقی و ازدواج های سیاسی (٢) تاریخ بیهقی و جنبه نمایشی آن (۱) تاریخ بیهقی و زنان (۱) تاریخ بیهقی و نقش آن در معرفی معماری و شهرسازی (۱) تاریخ بیهقی کتابی از میان رفته آرزویی شکل نگرفته (۱) تاریخ بیهقی یا تاریخ ناصری (۱) تاریخ بیهقی یک اثر کاملا ایرانی (۱) تاریخ بیهی (۱) تاریخ در تاریخ بیهقی (۱) تاریخ در تاریخ بیهقی دکتر عباس میلانی (۱) تاریخ نگاری بیهقی (۱) تاریخچه ورود تاغ به طرح های تثبیت شن (۱) تاریخنامة بدیع (۱) تاغ (٢) تاغ گونه بلامنازع عملیات احیایی بیابان (۱) تبریک روز مادر (۱) تبریک روز همسر (۱) تبریک سال نو و عید نوروز (۱) تتاریخ بیهقی (۱) تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی (۱) تحول معنایی در واژه­های تاریخ بیهقی (۱) تخریب مساجد در بازی بازی کامپیوتری انگری بردز (۱) تصاویر تعزیه حارث آباد شهرستان سبزوار (۱) تصویر چهره خواجه ابوالفضل بیهقی (۱) تعزیه خوانان سبزوار (۱) تعزیه 1391 روستای حارث اباد سبزوار (۱) تعزیه حارث آباد (۱) تفسیر نمونه قرآن کریم (۱) تقی ارانی فعال سیاسی و ناشر ایرانی (۱) تلگرام بیهقی (۱) تندیس ابوالفضل بیهقی (۱) تندیس ابوالفضل بیهقی در سبزوار ساخته و نصب می شود (۱) تنفر از انسانهای تیز بین (۱) توصیه دکتر باستانی پاریزی در مورد ابوالفضل بیهقی (۱) ثبت اول آبان به عنوان روز ملی بیهقی (۱) ثبت اول آبان به عنوان روز ملی بیهقی و نثر فارسی (۱) ثبت روز اول آبان به عنوان روز ملی بیهقی (٢) ثبت کتاب تاریخ بیهقی به عنوان میراث معنوی جهانی در (۱) جامع التواریخ و تاریخ مسعودی (۱) جای خالی سلوج (۱) جایزه ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی (۱) جایزه داستانی بیهقی (۱) جایزه دوسالانه فرهنگی ادبی بیهقی (۱) جایزه فرهنگی ادبی ابوالفضل بیهقی (۱) جدایی نادر از سیمین (۱) جذبه های گردشگری سبزوار (۱) جستاری چند از تاریخ بیهقی (۱) جشن ختنه سوران (۱) جشن گلریزان مدرسه روستای حارث آباد (۱) جشنواره فرهنگی هنری بیهقی (٤) جلسه پایانی درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی (۱) جملات ابوالفضل بیهقی (۱) جملات الهام بخش (۱) جملات الهام بخش برای زندگی 11 1 (۱) جملات الهام بخش برای زندگی22 (۱) جملات بزرگان محمود دولت آبادی و ریچارد باخ (۱) جملات زیبا از دکتر شریعتی (۱) جملات زیبا و بی نظیر بیهقی (۱) جمله‌های کم‌یاب تاریخ بیهقی (٢) جمله‌های کم‌یاب تاریخ بیهقی از نظر استاد منوچهر دا (۱) جنگل تاغ حارث اباد (۱) جنگل تاغ حارث اباد در استانه نابودی (۱) جنگل حارث آباد در آستانه نابودی (۱) جنگل حارث آباد سبزوار از عرش تا فرش (۱) جنگل حارث آباد سفره ای پهن برای موشها (۱) جنگل حارث آباد مهمترین قربانی هنرنمایی مسئولین (۱) جنگل حارث اباد در استانه نابودی (۱) جهانبانان حسین خسروجردی نویسنده معاصرسبزوارو (۱) چرا «تاریخ بیهقی» شاهکار است؟ (۱) چرا اضافه وزن (۱) چرا بیهقی هیچ اشاره‌ای به فردوسی ندارد (۱) چگونگی انتخاب اول آبان به عنوان روز ملی بیهقی (۱) چگونه از کابینت های mdfنگهداری کنیم (۱) چند قدم تا نابودی ایستگاه تحقیقات حارث آباد (۱) چهار جشن موسمی در تاریخ بیهقی (۱) چهره ماندگار سال 1383 دکتر علوی مقدم (۱) حاج محمد فاضلی پور (٢) حارث آباد (۱) حارث آباد روستایی با بیشترین کامیون در کشور (۱) حارث آباد قطب اول پسته شهرستان سبزوار (۱) حارث آبادیها (۱) حج از نگاه دکتر شریعتی (۱) حجم و محتوای تاریخ بیهقی (۱) حدادعادل میهمان همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی 1393 (۱) حدادعادل و قول ثبت اول آبان به عنوان روز ملی بیهقی (۱) حدیث خداوندگی و بندگی (۱) حدیث خداوندگی و بندگی دکتر محمد دهقانی (۱) حدیث خداوندی و بندگی تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ا (۱) حسین (ع) هنوز مظلوم است (۱) حسین خسروجردی (٢) حسین خسروجردی در همراهی و همدلی با زلزله زدگان مرد (۱) حسین خسروجردی رمان نویس بزرگ سبزواری (۱۱) حسین خسروجردی رمان نویس بزرگ معاصر سبزوار (٢) حسین خسروجردی رمان نویس بزرگ معاصر سبزواری (۱) حسین خسروجردی رمان نویس سبزواری (۱) حسین خسروجردی رمان نویس معاصر سبزوار (۱) حسین خسروجردی نویسنده توانای معاصر سبزوار (٦) حسین خسروجردی نویسنده رمان تگرگ تاتار (۱) حسین خسروجردی نویسنده لطیف طبع خراسانی (٢) حسین خسروجردی نویسنده معاصر تاریخ وادب فارسی (۸) حسین خسروجردی نویسنده و رمان نویس فارسی (۱) حسین خسروجردی و خاطراتی ودبیرستان ابن یمین سبزوار (۱) حسین خسروجردیو نقد گروه داروگ (۱) حسین خسروجری مردی از جنس کویر صادق وبی ریا (۱) حسین منصور نژاد (۱) حضرت سلیمان و مورچه (۱) حضرت علی از دیدگاه دکتر شریعتی به بهانه تولد آن ام (۱) حضور مدیران غیر بومی در سبزوار (۱) حمله موش های دو پا به حارث آباد (۱) حمید حمیدیان (۱) حنیف افخمی ستوده‌ (۱) حکایت دزد و دلقک (۱) حکایتی زیبا از تاریخ بیهقی (۱) حیلت رها کن عاشقا (۱) خبرگزاری شبستان (۱) خبرنگار تاریخی سبزوار (۱) خبرنگاران عزیز به داد جنگل حارث آباد برسید (۱) خلاقیت در کارت عروسی یک سبزواری (۱) خواب مسئولان فرهنگی سبزوار (۱) خوشبختی چیست و خوشبخت کیست ؟ (۱) خوشناسی و درگیر شدن با خود (۱) خیال‌پردازی‌های بیهقی در تاریخ بیهقی (۱) داستان بوبکر حصیری به روایت بیهقی (۱) داستان آموزنده (۱) داستان افشین و بودلف (٢) داستان بر دار کردن حسنک وزیر (۱) داستان حسنک وزیر (٢) داستان حسنک وزیر تاریخ بیهقی (۱) داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی (۱) داستان های عبرت انگیز (۱) داستان وارگی تاریخ بیهقی به قلم دکترسید احمد رضی د (۱) داستانک آموزنده (۱) داستانک معلم و دانش آموز (۱) دانشگاه حکیم سبزوار (۱) دانشگاه حکیم سبزواری (٢) دانشگاه علامه طباطبایی (۱) دانلود کتاب الکترونیکی تاریخ بیهقی (۱) در پی هتک حرمت به ساحت حضرت پیامبر(صلی الله و عل (۱) در حق خواجه ابوالفضل بیهقی کم لطفی شده است (۱) در روشنایی های اتاق تاریک (۱) در و دل های خداوند (۱) دربار وبردار نمایشی با اقتباس از داستان حسنک وزیر (۱) درد دلی با خدا (۱) دعا جهت رفع غم (۱) دعوتنامه مراسم بیهقی خوانی در محل بیهقی (۱) دفع غیر اصولی زباله های سبزوار (۱) دل خوش از آنیم که حج میرویم (۱) دلسوزی عزرائیل (۱) دلنوشته ای برای استاد محمود دولت آبادی (۱) دمهدی سیدی (۱) دَمی با جلوه های ِ جانِ محمود دولت آبادی (۱) ده درس خنده دار (۱) ده فایده مهم لبخند زدن (۱) دوست از نظر بزرگان (۱) دکتر محمّد جعفر یاحقّی (۱) دکتر ابوالقاسم رحیمی استاد ادبیات ت (۱) دکتر ابوالقاسم رحیمی و بیهقی خوانی (۱) دکتر احمد رضی (۱) دکتر احمد رضی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان (۱) دکتر استاجی دانشگاه تربیت معلم سبزوار (۱) دکتر الهه معروضی (۱) دکتر جواد حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزورای (۱) دکتر حسن بلخاری (۱) دکتر حسن دلبری (۱) دکتر حسن دلبری شاعر برجسته سبزواری و بیهقی (۱) دکتر حمید عبداللهیان (۱) دکتر حورا یاوری (۱) دکتر خلیل خطیب رهبر (۱) دکتر راشد محصل (۱) دکتر سلیمانی دانشگاه هنر اصفهان (۱) دکتر سهیلا صلاحی‌مقدم و جایگاه زنان در روزگار بیهق (۱) دکتر سید احمد رضی (۱) دکتر سید جعفر حمیدی (۱) دکتر سید محمد علوی مقدم (۱) دکتر سیدمحمد علوی مقدم استاد برجسته و چهره ماندگار (۱) دکتر سیده شکوفه اکبرزاده (۱) دکتر سیدی (۱) دکتر طالبی شهردار سبزوار (۱) دکتر عباس میلانی (۱) دکتر عبدالرضا مدرس زاده (٢) دکتر علوی مقدم در همایش ابوالفضل بیهقی (۱) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین یوسفی (۱) دکتر غلامعلی حدادعادل (۱) دکتر فاطمه نعنا فروش (٢) دکتر فروغ صهبا (۱) دکتر فروغ صهبا عضو هیات علمی دانشگاه اراک (۱) دکتر فروغ صهبا و تاریخ‌گرایی نوین به تاریخ بیهقی (۱) دکتر قاسم صحرائی (۱) دکتر قاسم صحرایی استاد دانشگاه لرستان (۱) دکتر محمد جعفر بیقهی (۱) دکتر محمد جعفر یا حقی (۱) دکتر محمد جعفر یاحقی (۳) دکتر محمد حسن صنعتی (۳) دکتر محمد دهقانی (۱) دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی (۱) دکتر محمدجعفر یاحقی (۱) دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان (۱) دکتر مدرس زاده (۱) دکتر مریم حسینی استاد ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (۱) دکتر مهیار علوی مقدم (٢) دکتر میرجلال‌الدین کزازی (۱) دکتر یاحقی (۱) دکترمدرس زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان (۱) دیبای خسروانی (٢) دیبای زربفت (۱) دیدگاه منتقدان درباره بیهقی (۱) ذکر بر دار کردن حسنک وزیر رحمه الله علیه (۱) ربعین حسینی (۱) رحلت پیامبر اکرم (ص)‌ (۱) رسول خدا (صل الله علیه و آله) (۱) رضا حارث آبادی (٧٩) رطب خوذده کی منع رطب کند (۱) رفتار مدیران (۱) رُمان یار حسین خسروجردی (۱) رمان یا حسین خسروجردی (۱) رمان یار حسین خسروجردی (۱) رمــــز عــاشــقـی شعری از تینا ف (۱) رنگ سال (۱) روابط عمومی شهرداری سبزوار (۱) روان شناسی شناختی ابوالفضل بیهقی (٢) روانشناسی شخصیت بیهقی (۱) روانشناسی کار (۱) روایت (۱) روایت‌شناسی (۱) روایت ابوالفضل بیهقی مورخ بزرگ ایرانی از آیین نورو (۱) روایت در تاریخ بیهقی (۱) روایت سپهسالار غازی در تاریخ بیهقی (۱) روایت فروگرفتن اریارق سالاز بزرگ غزنوی (۱) روایت و روایت پژوهی درتاریخ بیهقی (۱) روایتی شیرین و دیدنی بیهقی (۱) روح‌الله مهدی‌پورعمرانی (۱) روز اول آبان ماه بنام ابوالفضل بیهقی (۱) روز اول ابانماه روز ملی بیهقی (٢) روز بزرگداشت بیهقی در آستانه فراموشی (۱) روز خبرنگار (۱) روز زن (۱) روز ملی ابوالفضل بیهقی روز اول آبان (۳) روز ملی ابوالفضل بیهقی روز اول آبان به نام (۱) روز ملی ابوالفضل بیهقی (٤) روز ملی ابوالفضل بیهقی از رویا تا واقعیت (۱) روزگار محمود غزنوی چهار فصل گمشده‌ی تاریخ بیهقی (۱) روزملّی بزرگداشت بیهقی (۱) روزه و رژیم غذایی (۱) روستای حارث آباد سبزوار (٦۳) روستای حارث آباد سبزوار زادگاه ابوالفضل بیهقی (۱٠٩) روستای حارث آباد شهرستان سبزوار (۱) روستای حارث اباد سبزوار (۸) روستای حارث اباد شهرستان سبزوار قسمت اول (۱) روستای فسنقر سبزوار (۱) روستای گاچ سبزوار (۱) روستای کیذور و دیوانخوی (۱) روضه‌ های رضوانی، دفتر شعرهای ابوالفضل بیهقی (۱) روضه های رضوانی دفتر شعرهای آزاد ابوالفضل بیهقی (۱) رونمایی از دو کتاب تازه تألیف در حوزه ادبیات فارسی (۱) ریچارد باخ (۱) زادگاه ابوالفضل بیهقی (۱) زخمی کاری بر تن رنجور حارث آباد (۱) زلزله خراسان جنوبی، زهان، شاج نویسنده: عبداله باق (۱) زمانه زندگی و کارنامه ی بیهقی (۱) زنان تاثیرگذار ایرانی در تاریخ بیهقی و شاهنامه فرد (۱) زنان در تاریخ بیهقی چه جایگاهی دارند؟ (۱) زندگـی زیباسـت چشمـی بـاز کـن - مولانا (۱) زندگی نامه ابوالفضل بیهق (۱) زندگی نامه استاد حسین خسروجردی (۱) زندگی و گذر عمر گرانمایه (۱) زندگینامه دکتر محمد جعفر یاحقی (۱) زیباترین داستان ادبیات فارسی از ابوالفضل بیهقی (۱) ژان پل سارتر (۱) سابقه تصحیح تاریخ بیهقی (۱) ساختار روایت در تاریخ بیهقی (۱) سال 1393 بر تمامی بهاریان مبارک (۱) سبزوار پایتخت نثر ایران (۱) سبزوار پایتخت نثر فارسی (۱) سبزوار شهر ارغوان های مشکبار (۱) سبزوار شهری بدون مسئول فرهنگی (۱) سبزوار نیوز (٢) سبزوار و نیشابور دو شهر هم تاریخ و همچند (۱) سبزوارپژوهی و بیهق پژوهی (۱) سبوس چیست؟ (۱) سبک زندگی اسلامی ایرانی در تاریخ بیهقی (۱) سخنرانی دکتر علی شریعتی در دانشکده نفت آبادان (۱) سرود رسمی مسابقات المپیک 2012 لندن (۱) سعید فاضلی پور در نمایش دربار و بردار (۱) سفیر سابق ایران در یونسکو (۱) سلام سربدار (۱) سلام ششتمد (۱) سلطان مسعود (۱) سلطان مسعود و خوردن بیست و هفت ساتگین نیم منی شراب (۱) سلوک محمود دولت آبادی (۱) سهراب سپهری (۱) سهرابی سپهری (۱) سوپر گروه حارث آباد (۱) سکوت بی انتها وبلاگ محمد اکبری (٢) سیدحکیم بینش (۱) سیدنورالله رضوی مدیر فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری (۱) سیر تحول تیپ مردان ایرانی در 100سال (۱) سیزدهم رجب ولادت حضرت علی (ع) و بزرگداشت (۱) سیما وزیرنیا (۱) شاعر مجتبی حیدری (۱) شاعرانگی در تاریخ بیهقی (۱) شاعرانگی های بیهقی (۱) شاهنامه و تاریخ بیهقی دو ستون ادبیات فارسی اند (۱) شب از طهران تا تهران (۱) شخصیت بیهقی (۱) ششمین همایش بزرگداشت روز ملی ابوالفضل بیهقی (۱) ششمین همایش مراسم بزرگداشت روز ملی ابوالفضل بیهقی (۱) ششمین همایش ملّی ابوالفضل بیهقی اول آبان 1395 (۱) شعر بیهقی (۱) شعر سبزواری/ اینجه سبزوارس (۱) شعر قلم به دست ابوالفضل بیهقی باشد (۱) شعر محلی سبزواری (۱) شعر مدرسه عشق (۱) شعر مرگ ناصری احمد شاملو (۱) شعر نه نه گل محمد قهرمان داستان کلیدر (۱) شعرهایی از ابوالفضل بیهقی (۱) شعری از آرش – به یاد ابوالفضل بیهقی (۱) شعری از علی مظفر درباب حسنک وزیر (۱) شعری در محکومیت توهین به پیامبر اسلام (۱) شمه ای از داد وَری های ِ تاریخ بیهقی (٢) شناخت ادبی تاریخ بیهقی (۱) شهادت امام حسن (ع) (۱) شهادت امام رضا (ع) (۱) شهر کتاب (٢) شهرستان سبزوار خراسان رضوی (۱) شهرکتاب آناهید خزیر (۱) شهید حارث آباد (۱) شهید قاسم اخلاقی اهل روستای حارث آباد (۱) شورای فرهنگ عمومی (۱) صادق هدایت (٢) صادق هدایت ما توی سر گردنه زندگی می کنیم (۱) صنایع ادبی در تاریخ بیهقی (۱) صنایع چوب طاهای بیهقی (۱) ضمیر ناخودآگاه (۱) طنز و طعنه در تاریخ بیهقی محمّد جعفر یاحقّی (۱) طنزنان حلال (۱) طنزهای اجتماعی مملی (۱) ظرفیت های ادبی تاریخ بیهقی (۱) عبدالله انوار مترجم و پیش کسوت علم نسخه شناسی (۱) عدم برگزاری بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (۱) عروسی از بلندی های جولان (۱) عزاداری در تاریخ بیهقی (۱) عشق مرد از نگاه دکتر شریعتی: (۱) علل روانشناختی خنده : (۱) علی‌اصغر محمدخانی (۱) علی‌اکبر باقری خلیلی (۱) علی محمدی­ نژاد دانشجوی کارشناسی ­ارشد (۱) علی مظفر فرزند کویر سبزوار (۱) علیرضا پور شبانان (۱) علیرضا کمری تاریخ‌پژوه و محقق (۱) عکس تعزیه روز عاشورا ی محرم سال 1390در روستای حار (٢) عکس حسین خسروجردی نویسنده توانای رمان فارسی (۱) عکس ختنه سوران (۱) عکس محرم 1391 روستای حارث اباد شهرستان سبزوار (۱) عکس های محرم 1393 روستای حارث اباد (٢) عکسهایی از مراسم عزاداری محرم 1392 حارث آباد (۱) عید حجاج (۱) عید سعید فطر مبارک بیاد (۱) عید سعید قربان مبارک باد (۱) غایبان بزرگ همایش ملی بیهقی درروز اول آبان 1392 (۱) غزل از مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی (مستی سلا (۱) غزل از مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی رومی (غزل (۱) غزنین پایتخت فرهنگی جهان اسلام (۱) فاطمه فاطمه است (۱) فاطمه گریوانی (۱) فرا رسیدن ماه ربیع مبارک باد (۱) فراخوان مقاله جهت همایش ملّی ابوالفضل بیهقی (۱) فردوسی و بیهقی دو ضلع زبان فارسی (۱) فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۱) فروگرفتن حاجب غازی (۱) فریدون حلمی (۱) فصلنامه سیاسی ادب و فرهنگی گیلان ما (۱) فصلنامه علمی پژوهشی متن پژوهی ادبی (۱) فقر فرهنگی (۱) فلسفه‌ی تاریخ از دیدگاه بیهقی (۱) فلسفه تاریخ از دیدگاه ابوالفضل بیهقی (٢) فهمید که : (۱) فواید خندیدن و شاد بودن (۱) قابل توجه خبرنگاران محترم از باجاباج آذزبایجان تا (۱) قابل توجه خبرنگاران محترم پس از زلزله چه می گذرد ؟ (۱) قابل توجه مسئولین محترم شهرستان سبزوار (۱) قاضی بست (۱) قاضی بُست (٢) قاضی بُست و دیگاه پروفسور فضل‌الله رضا (٢) قاضی بُست و دیگاه پروفسور فضل‌الله رضا بخش دوم (۱) قـدرت کلمـات را دسـت کـم نگیـریم (۱) قرآن (۱) قی استاد مسلم نثر فارسی (۱) قیامت (۱) گرگ زاده ای که گرگ نبود (۱) گروه ادبیات فارسی آموزش و پرورش خراسان رضوی (۱) گروه ورشرنگ سبزوار (۱) گزارش ایرنا از همایش بزرگداشت بیهقی (۱) گزارش تصویری بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (۱) گزارش تصویری درس گفتارهایی درباره‌ی بیهقی (۱) گزارش همایشی بنام ابوالفضل بیهقی در سبزوار (۱) گزینشی از شاهکارهای بیهقی (۱) گفتمان‌های فراتاریخی در تاریخ بیهقی (۱) گل های زیر پنجره داستان نویسی سبزوار (۱) لاهوتی کرمانشاهی (۱) لاهوتی کرمانشاهی زهی دل آفرین دل مرحبا دل (۱) لباس زن از نظر دکتر شریعتی (۱) لشکرکشی موش ها به جنگل حارث آباد سبزوار (۱) لیلة المبیت (۱) لینک کانال و سوپر گروه تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی (۱) لیونل مسی مسلمان شد؟ +سند (۱) ما ایرانی ها دقت کردین تـرول های مـاندگار (۱) ما کُهنِه نیستیم ، کُهَنیم / به مناسبت شب یلدا (۱) ماجـرای یک عـروسی‌ غم‌ انگیـز (۱) ماه مبارک رمضان (۱) ماه محرم امام حسین (٢) ماهنامه تجربه (۱) ماهیت زبان در تاریخ بیهقی (۱) ماهیت زبان در تاریخ بیهقی داستان افشین و بودلف (۱) مبانی دراماتیک داستان حسنک وزیر (۱) متن تاریخ برجسته بیهقی ثبت جهانی می شود (۱) متن روز پدر (۱) متن روز معلم (۱) متن شعر تو نسیم خوش نفسی (۱) مثلث خراسانی : حسنک وزیر، بیهقی، دولت آبادی (۱) مجله اینتر نتی سبزواریها (۱) مجله اینترنتی اسرارنامه (٢) مجله اینترنتی اسرارنامه سبزوار (٧) مجله اینترنتی اسرارنامه سبزوار (٩) مجله تخصصی بخارا (۱) مجموعه درس گفتارهایی درباره‌ بیهقی در شهرکتان (۱) محرم 1391 روستای حارث اباد به روایت تصویر (۱) محرم 1392 روستای حارث آباد (۱) محرم 1393 حارث اباد سبزوار (۱) محسن آشتیانی پژوهشگر ایرانی (۱) محلی خراسانی (۱) محمد اکبری و نمایش دربار وبردار (۱) محمد رضا حاج بابایی (۱) محمد صدرا حارث آبادی (۱) محمد عبدالله زاده ثانی محقق وکارشناس باستان شناسی (۱) محمد علی سپانلو و بیهقی (۱) محمدرضا محسنی ثانی (۱) محمدصدرا عزیز دلم (۱) محمود بیهقی (۱) محمود دولت آبادی (۸) محمود دولت آبادی بزرگترین رمان نویس معاصر (٤) محمود دولت آبادی بیهقی را آموزگار مهم خود می دانم (۱) محمود دولت آبادی در شهر کتاب (۱) محمود دولت آبادی رمان نویس برجسته سبزواری (٦) محمود دولت آبادی گلواژه های ماندگار (۱) محمود دولت آبادی نامزد جایزه کتاب داستانی آمریکا (۱) محمودبیهقی نویسنده شهیر معاصر سبزوار (۱) محموددولت آبادی (۱) محود دولت آبادی در همایش ابوالفضل بیهقی (۱) محور سبزوار به حارث آباد (۱) محکومیت توهین به ساحت حضرت روسول اکرم (۱) مدرسه حارث آباد (۱) مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری (۱) مراسم بیهقی خوانی تاریخ بیهقی (۱) مراسم بیهقی خوانی در حارث آباد (۱) مراسم بیهقی خوانی کتاب تاریخ بیهقی در زادگاه بیهق (۱) مراسم بیهقی خوانی کتاب تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بی (۱) مردم آذربایجان تسلیت تسلیت (۱) مرضیه زلیکانی (۱) مرغ وپوست مرغ و همسایگی (۱) مرگ بیهقی (۱) مریلین رابینسون والدمن (۱) مسئولین محترم شهرستان سبزوار (۱) مصدق مردی از جنس آزادی (۱) معرفی جامع و کلی از شهرستان سبزوار (۱) معرفی روستای حارث آباد شهرستان سبزوار (٢) معرفی سوپر گروه تلگرام دوستداران تاریخ بیهقی (۱) معرفی گروه هنری ورشرنگ سربداران سبزوار (۱) معرفی مختصری در مورد آقای حسین خسروجردی (۱) معرفی کامل بیهقی و تاریخ بیهقی (۱) معرفی کتاب کوشش پروانه به قلم استاد حسین خسروجردی (۱) معلم شهید دکتر شریعتی (٦) معلم شهید دکتر علی شریعتی (٥) معلم عزیز (۱) مفاخر تعزیه سبزوار (۱) مفاخر حارث آباد (۱) مفاخر سبزوار و بیهق (۱) مقاله سور و سوگ در تاریخ بیهقی (۱) مقام معظم رهبری (۱) مقایسه تاریخ بیهقی وشاهنامه فردوسی (۱) ملاحسین واعظ کاشفی (۱) منش متناقض بیهقی در شناخت فلسفه‌ی تاریخ (۱) منصوره اتحادیه (۱) منطقه حفاظت شده شیر احمد سبزوار (۱) مهدی حارث آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری (۱) مهدی سیدی (۱) مهدی سیدی پژوهشگر و مصحح تاریخ بیهقی (۱) مهدی سیدی عضو هیات مدیره فرهنگسرای فردوسی (۱) مهدی مقصودی (٢) مهدی موعود ( عج) (۱) مهر پدر و فرزندی (۱) مهرداد اوستا (۱) مهریه ازدواج در ایران (۱) مهندس طالبی شهردار سبزوار (۱) مهندس مرتضی طریقتی (۱) موفقیت (۱) مولانا (۱) نابودی جنگل حارث اباد 2 (۱) نازنین فرزاد عضو هیئت علمی دانشگاه گرمسار (۱) نام آوران سبزوار ملاحسین واعظ کاشفی (۱) نام اصلی تاریخ بیهقی (۱) نثر بیهقی‌ (۱) نثر پارسی نیز مدیون ابوالفضل بیهقی (۱) نثر تاریخ بیهقی (۱) نثر تاریخ بیهقی جریان ساز است (۱) نثرنویسی به سبک بیهقی (٢) نحوه نامگذاری روزها و مناسبت های خاص (۱) نشریه ستاره شرق (۱) نشریه صبح نیشابور (۱) نظریه ادیبان و مورخان درباره بیهقی (۱) نقد رمان جهانبانان حسین خسروجردی به قلم اسحاقیان (۱) نقد دروغ‌بستن‌ها بر سبک نگارش بیهقی (۱) نقدی بر اثر فاخر و جدید گروه موسیقی داروگ سبزوار (۱) نقش صدا و سیما در شناخت بیهقی (۱) نقش غلامان در تاریخ بیهقی (۱) نگاهی به تاریخ بیهقی و ترجمه انگلیسی آن (۱) نگاهی به چند شخصیت در تاریخ بیهقی (۱) نگاهی تحلیلی به حوزه ادبیات داستانی دیار سربداران (۱) نگاهی دراماتیک به داستان حسنک وزیر (۱) نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی (۱) نوایی نوایی (۱) نوستراداموس (۱) نون نوشتن محمود دولت آبادی (۱) نکات و ترکیبات نامانوس در تاریخ بیهقی (۱) نکته ادبی درخصوص تنفر (۱) نیازی به انتقام نیست (۱) نیایش های پیامبر (ص) (۱) هفت سین ایرانی (۱) هفتم آبان روز کوروش گرامی باد (۱) همایش‌‌علمی بزرگداشت بیهقی (۱) همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (٢) همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی سبزوار (٢) همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی اول آبانماه 1393 (۱) همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در اول آبان سبزوار (۱) همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی عکس (۱) همایش بزرگداشت بیهقی اول آبانماه در شهرستان سبزوار (۱) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (۱) همایشی کوچک برای یک نویسنده بزرگ (۱) همه چیز درباره درختچه تاغ (۱) همه حج می روند، ما حج بیاوریم (۱) هنر نویسندگی ابوالفضل بیهقی (٢) هنر نویسندگی بیهقی (۱) هنر نویسندگی بیهقی از نظر محمود دولت آبادی (۱) واژگان کهن زبان فارسی را مرهون بیهقی (۱) وب سایت سبزوار فرهنگ (۱) وب سایت گروه ورشرنگ (۱) وبسایت خانه فرهنگ دانشجو (۱) وبلاگ سبزوار شهر برترین ها (۱) وبلاگ سرزمین تاریخ (۱) وبلاگ عبداله باقری حمیدی (۱) وحید ششتمدی (۱) وزیری امیر حسنک (۱) وزیری امیر حسنک در جمع پرفروش‌ترین کتاب‌های هفته ا (۱) ویژگی خاص آیه الکرسی (۱) ویژگی سخن ابوالفضل بیهقی (۱) ویژگی های تاریخ بیهقی (۱) ویژگی های سلطان مسعود از نگاه ابوالفضل بیهقی (۱) کابینت طریقتی (۱) کاریکاتور های وبلاگ طنز اجتماعی مملی (۱) کامیون داران حارث آباد سبزوار (۱) کامیون های روستای حارث آباد (۱) کانال تلگرام ابوالفضل بیهقی (۱) کانال تلگرام حارث آباد (۱) کتاب بیهقی پژوهشی در ایران (۱) کتاب بیهقی پژوهی تالیف دکتر احمد رضی (۱) کتاب تاریخ بیهقی روایتی سینمایی (۱) کتاب دهانه‌های آتش (۱) کتاب ماهگل حسین خسروجردی نویسنده معاصر سبزوار (۱) کتاب های بیهقی (۱) کتاب کوشش پروانه به قلم استاد حسین خسروجردی (۱) کتابخانه شخصی دکتر علوی مقدم مرکز بیهقی پژوهی (۱) کربلایی عباس پور اشرف (٢) کلمات پرمعنی (۱) کلنل محمود دولت آبادی (۱) کلیات شمس تبریزی (۱) کلیدر (۱) کلیدر محمود دولت آبادی (۱) کلیدر محود دولت آبادی (٤) کلیدر و تاریخ بیهقی (۱) کلیفورد ادموند بازورث (۱) کم کاری اساتید دانشگاه های سبزوار درباره بیهقی (۱) کمک دکتر علوی مقدم به بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (۱) کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سبزوار (۱) کنایه های ادبی تاریخ بیهقی (۱) کوروش پادشاه جاودانه ایران زمین (۱) کوروش کبیر (۱) کوشش پروانه به قلم حسین خسروجردی (۱) کوه میش سبزوار (۱) کینه و نفرت (۱) یادش بخیر بچه بودیم (۱) یادمان بیهقی (۱) یادنامه ابوالفضل بیهقی (۱) یادی از بونصر مشکان استاد ابوالفضل بیهقی (۱) یلدا این جشن دهقانی کهن (۱) یک شمعدانی برای دختر رحمان (۱)
دوستان من اسرار نامه سبزوار امير منصور شيرازيان نايلون سپيد امیر نعمتی لیمائی سرزمین تاریخ انتشارات بیهقی کتاب انجمن داستان بیهقی پایگاه اینتر نتی بین الحرمین زاهدان تاو پِلج ترک سیگار جشنواره فرهنگی هنری بیهقی خانم ربابه ( فرزانه ) دریاباری خانه فرهنگ دانشجو سبزوار خرید پد کینوکی خرید ساعت زنانه تباد لینک دکتر ابوالقاسم رحیمی دکتر احمد خواجه ایم دکتر الهه معروضی نیستان دکتر سید مهدی زرقانی دکتر سیمین رودکیان تحلیل ادبیات دکتر علی شریعتی دکتر فاطمه نعنا فروش دکتر محمد جعفر یاحقی دکتر مریم حسینی دکتر مهیار علوی مقدم دکترعبدالرضا مدرس زاده باران فرهنگ دوستداران دکتر شریعتی سبزوار آنلاین سبزوار برتر وبلاگ مصطفی سبزواری سبزوار پیام سبزوار نیوز سلام سربدار سبزوار شاهدان کویر مزینان شركت توليدي نايلون سپيد صبح سبزوار طبیعت دوستان سبز سبزوار طنز اجتماعی مملی عینک ریبن اصل عینک ویفری فرشگرد وبلاگ آناهید خزیر فیس بوک حارث آبادی 1 فیس بوک حارث آبادی 2 کافی کتاب ادبی کتابحانه عمومی حاج ملاهادی سبزوار کَهنه ، ای سرزمین قوم کُهن گلهای حسرت عبدالله باقری حمیدی گن لاغری مجله اینترنتی سبزواری ها محمد اکبری سکوت بی انتها مهتاب بلالی جغرافیای سبزوار موسسه شهر کتاب نایلون سپید هفته نامه سرارسری سهند تبریز سردبیر: عبدالله باقری حمیدی وب سایت رسمی روستای حارث آباد وبلاگ حمید رضا سید نیا استاد و نوازنده دف و تنبک سبزوار وبلاگ روستای دارین سبزوار وبلاگ مقصودی یار شهردار محترم شهرستان سبزوار پرتال زیگور طراح قالب